OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIAZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM PRZESTĘPCZOŚCI

Szanowna Pani/Szanowny Panie w związku z wejściem w życie:ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

 

  1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu:
    - adres: ul.Batalionów Chłopskich 14, 26-700 Zwoleń;
  2. Monitorowaniem zgodności przetwarzania danych  osobowych  w komendzie  zajmuje się inspektor ochrony danych osobowych KPP w Zwoleniu :

Małgorzata Szpak

- adres – ul. Batalionów Chłopskich 14 26-700 Zwoleń

- e-mail –Zwoleniu malgorzata.szpak@ra.policja.gov.pl

tel. 47 702 72 49

  1. Cel przetwarzania danych osobowych w KPP w Zwoleniu

W KPP w Zwoleniu dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

  1. Prawa osób których dane są przetwarzane są zgodnie z ustawą  wdrażająca dyrektywę 2016/680 :
  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

 

Powrót na górę strony