DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KPP W ZWOLENIU

Szanowna Pani/ Szanowny Panie w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu :

 - adres: ul. Batalionów Chłopskich 14, 26-700 Zwoleń  
 

  1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Zwoleniu  sprawuje inspektor ochrony danych:

Małgorzata Szpak

- adres – ul. Batalionów Chłopskich 14 26-700 Zwoleń

- e-mail  iod.kppwolen@ra.policja.gov.pl

tel.  47 702 72 60

Zastępca inspektora ochrony danych:

Halina Narożnik 

-adres -ul. Batalionów Chłopskich 14, 26-700 Zwoleń

e-mail  iod.kppzwolen@ra.policja.gov.pl

tel.47 702 72 04 

  1. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w KPP w Zwoleniu.

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Zwoleniu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a przede wszystkim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Szczegółowych informacji o zbiorach danych osobowych, w tym:
- celach przetwarzania,

- podstawach prawnych przetwarzania

- osobach, których dane są przetwarzane,

- odbiorcach danych,

- okresach przechowywania zamieszczono zgodnie z ich właściwością organizacyjną KPP w Zwoleniu

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa i jest adekwatny do celów. 

  1. Odbiorcami danych osobowych w rozumieniu RODO nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

  1. Zgodnie z RODO osobom, których dane są przetwarzane przysługuje :

- prawo dostępu do własnych danych osobowych,

- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

- w uzasadnionych sytuacjach przewidzianych prawem, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie  RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

 

 

Powrót na górę strony