Dostępność KPP w Żurominie

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Żurominie

Data publikacji 12.10.2023

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do zadań Policji należy m.in.:

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia,

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym,

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,

5) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,

7) współdziałanie z policjami innych państw.

Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, stanowiącą aparat pomocniczy przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Żurominie wykonuje na obszarze swojego działania zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Komenda Powiatowa Policji  w Żurominie realizuje swoje zadania na obszarze miasta Żuromin i w sześciu gminach powiatu żuromińskiego: gminie Żuromin, Kuczbork, Lubowidz, Bieżuń, Lutocin i Siemiątkowo. Komendant Powiatowy Policji w Żurominie jest przełożonym policjantów na terenie miasta i gmin powiatu żuromińskiego. Komendzie Powiatowej Policji w Żurominie podlegją dwa posterunki Policji mieszczące się w Bieżuniu i Lubowidzu.

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Żurominie znajduje się przy ul. Warszawskiej  8 w Żurominie. Mają do niego dostęp osoby z niepełnosprawnościami. 

Powrót na górę strony