Ochrona Danych Osobowych DODO

Data publikacji 15.01.2020

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO W KPP W WYSZKOWIE

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie: ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie;

adres: ul. Kościuszki 13, 07-200 Wyszków.

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie zapewnia:

Inspektor Ochrony Danych - w zastępstwie - Anita Śliwka

adres: ul. Kościuszki 13, 07-200 Wyszków;

e-mail: iod.kppwyszkow@ra.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie.

W KPP w Wyszkowie dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych;

dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

e-mail: iod@uodo.gov.pl

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powrót na górę strony