Ochrona danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Data publikacji 05.04.2022

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie: ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Szydłowcu:

  • adres: ul. Kościuszki 194, 26-500 Szydłowiec,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Szydłowcu zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP w Szydłowcu:

      mł. asp. Grzegorz Sobierajski

  • adres: ul. Kościuszki 194, 26-500 Szydłowiec,
  • e-mail: iod.kppszydlowiec@.ra.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej w Szydłowcu.

W  KPP w Szydłowcu dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.
Powrót na górę strony