SKARGI I WNIOSKI

Data publikacji 23.02.2018

Komendant Powiatowy  Policji w Szydłowcu

 

Przyjmuje Interesantów w Sprawach Skarg i Wniosków

w każdy poniedziałek w godzinach od 8:00 do 10:00

oraz w każdą środę w godzinach od 15.30 do 17.30

 

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 194.

Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę tel.  47 7023 201 lub osobiście w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Szydłowcu.

(Dwoniąc z zagranicy należy wybrany numer poprzedzić prefiksem +48)

 

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

 

Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu

ul. Kościuszki 194

26-500 Szydłowiec

Skarga powinna zawierać

- imię i nazwisko skarżącego,
- dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
- dokładny opis zdarzenia,

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski,  które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania"

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:    kppszydlowiec@ra.policja.gov.pl

Warunkiem załatwienia takiej skargi jest podanie adresu pocztowego do korespondencji, nie ma możliwości przesłania odpowiedzi pocztą elektroniczną

 
Jednostką nadrzędną nad KPP Szydłowiec jest Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
 
W sprawach skarg i wniosków interesancj przyjmowani są w dni robocze przez :
Komendant Wojewódzki Policji  lub wyznaczony przez niego I Zastępcę Komendanta lub Zastępców Komendanta

 

w każdy wtorek w godz. 1300 - 1730
 
Policjantów /pracowników Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWPzs. w Radomiu w każdy wtorek w godz. od 8:00 do 17:30, w pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8:00 do 15:30
 
Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59
 
Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę tel. 47 701 30 00 lub 47 701 22 02
 
Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:
 
Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
Wydział Kontroli
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom
 
telefaksem przesłać na numer:
 
47 701 35 56
 
Skargi i wnioski mogą być skierowane pocztą elektroniczną na adres:
skargi.kwp@ra.policja.gov.pl
 
 

Ochrona prawna skarżącego

Art. 225 § kpa przewiduje ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy, cyt. „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

WAŻNE!

Niemniej jednak osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby - niekoniecznie policjanta - może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek
policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich: 
 

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
fax. (22) 827 64 53
centrala: 0-22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl 
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Powrót na górę strony