Skargi i wnioski

Skargi i Wnioski

Data publikacji 05.05.2020

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:

Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu".

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

 

Skarga powinna zawierać:
- imię i nazwisko skarżącego,
- dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
- dokładny opis zdarzenia,

 

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez:

                  Komendanta Powiatowego Policji

                                               lub

          I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji

              w każdy poniedziałek w godz. 15.00-17.00

 

wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji tel. 47 7074 260.

 

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres: 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SOKOŁOWIE PODLASKIM

ul.Wolności 50

08-300 Sokołów Podlaski

 

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:

kppsokolowpodl@ra.policja.gov.pl

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

 

Powrót na górę strony