Prawa człowieka

Prawa człowieka

Data publikacji 13.01.2023

Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas wynikające z samego faktu bycia człowiekiem np.: prawo do życia, wolność słowa, zrzeszania się, czy prawo do edukacji. Źródłem wszystkich praw i wolności jest godność każdego człowieka. Prawa człowieka mają charakter: powszechny (są takie same dla każdego człowieka niezależnie od wyznawanych wartości, poglądów czy religii); przyrodzony (istnieją niezależnie od woli władzy czy przepisów prawa, państwo jedynie tworzy system ich ochrony); niezbywalny (żadna władza nie może nam ich odebrać, nie można się ich zrzec); nienaruszalny (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią dowolnie regulowane); naturalny (posiadamy je z racji godności osobowej, człowieczeństwa, a nie z powodu czyjejś decyzji czy nadania); niepodzielny (wszystkie stanowią integralną i współzależną całość).

Podmiotem praw człowieka jest zazwyczaj jednostka, a nie grupa (prawa indywidualne), dają one możliwość korzystania z wszelkich innych praw (prawa podstawowe), dlatego ich przestrzeganie powinno być gwarantowane i chronione przez państwo. Prawa człowieka dzielimy także na: PRAWA (prawa pozytywne) – władza ma obowiązek podjęcia działania na rzecz jednostki, a jednostka ma prawo żądać przysługujących jej praw; WOLNOŚCI (prawa negatywne) – obowiązek powstrzymywania się władzy od działań w określonych obszarach naszego życia.

Prawa człowieka mogą być ograniczane tylko w ściśle określonych sytuacjach, definiowanych zwykle w dokumentach międzynarodowych lub konstytucjach państw (np.: ze względu na ochronę określonych wartości albo zagrożenia np. wojnę). Istnieją jednak prawa, które są prawami absolutnymi i nie można ich ograniczyć w żadnym przypadku. Jest to wolność od tortur i wolność od niewolnictwa.

PRAWA CZŁOWIEKA

"Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych
mają obowiązek respektowania godności ludzkiej
oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka." art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
 

Praktyczny Poradnik Po pierwsze człowiek. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji, został już przesłany do wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych KWP z siedzibą w Radomiu oraz organizacji związkowych. Jest również dostępny w wersji elektronicznej, na stronie:
http://isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/aktualnosci/4344,dok.html

Równe traktowanie jest podstawowym prawem każdego człowieka

Kierując się chęcią przybliżenia Państwu tej tematyki oraz potrzebą pokazania, że wszyscy – bez żadnych wyjątków – możemy ze sobą wspólnie żyć, pracować, darzyć się wzajemnym szacunkiem i zaufaniem, załączam materiał multimedialny Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia, zawierający:

- rys historyczny równego traktowania,

- słowniczek podstawowych pojęć związanych z ta tematyką

- wykaz aktów prawnych, zawierający ich streszczenia,

- filmy przedstawiające przypadki nierównego traktowania oraz dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie religijne, orientację seksualną czy kolor skóry.

Każdy film po części prezentacyjnej, ma dwa różne zakończenia, a losy bohatera filmu zależą od tego kogo spotka i na jakie ludzkie postawy trafi w swoim otoczeniu.

Filmy dotyczące równego traktowania człowieka: http://rownetraktowanie.gov.pl/media/video

W celu przybliżenia Państwu jak zachować się w kontaktach z osobami posiadającymi różne rodzaje niepełnosprawności oraz w jaki sposób przyjść im ze skuteczną i właściwą pomocą (gdy tego potrzebują), rekomenduję Państwu Praktyczny Poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych (pierwszy załącznik do strony).

Poniżej zamieszczam również materiały dot. kierunków działania w Policji w zakresie Praw Człowieka.

Powrót na górę strony