DODO

Data publikacji 07.06.2022

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

 

w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

 

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim:

  • adres: ul. Wolności 50, 08-300 Sokołów Podlaski,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP w Sokołowie Podlaskim:

  • podkom. Jarosław Kacprzyk
  • adres: ul. Wolności 50, 08-300 Sokołów Podlaski,
  • e-mail: jaroslaw.kacprzyk@ra.policja.gov.pl

 

 zastępca inspektora ochrony danych osobowych KPP:

-Magdalena Kozłowska
- adres: ul.Wolności 50, 08-300 Sokołów Podlaski
- e-mail:  magdalena.kozlowska@ra.policja.gov.pl

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

W  KPP w Sokołowie Podlaskim dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.
Powrót na górę strony