DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KMP W SIEDLCACH W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych inform

Data publikacji 28.03.2022

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Siedlcach:

- adres: ul.Starowiejska 66 , 08-110 Siedlce

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach  sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:

Inspektor Jarosław Choiński.

- adres: ul.Starowiejska 66, 08-110 Siedlce

- e-mail: iod.kmpsiedlce@ra.policja.gov.pl

- tel. 47 707 26 42

Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach.

W Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:

- celach przetwarzania,

- podstawach prawnych przetwarzania,

- osobach, których dane są przetwarzane,

- odbiorcach danych,

- okresach przechowywania, zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KMP w Siedlcach.

Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione ma podstawie przepisów prawa.

Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

- prawo dostępu do własnych danych osobowych,

- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powrót na górę strony