OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM PRZESTĘPCZOŚCI

Data publikacji 28.03.2022

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125), zwanej dalej „ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Siedlcach :

- adres: ul.Starowiejska 66, 08-110 Siedlce

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach  zapewnia inspektor ochrony danych osobowych:

Inspektor Jarosław Choiński.

- adres: ul.Starowiejska 66, 08-110 Siedlce

- e-mail: iod.kmpsiedlce@ra.policja.gov.pl

- tel. 47 707 26 42

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach.

W Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

- dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodogov.pl,

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby w sytuacjach przewidzianych prawem.  

Powrót na górę strony