Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mazowiecka.policja.gov.pl/wse/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:  2012.04.17.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2020.09.21

Strona internetowa  http://mazowiecka.policja.gov.pl/wse/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,
  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komendy Powiatowej Policji  w Sierpcu :

ul. Jana Kilińskiego 24C

09-200 Sierpc 

adres poczty elektronicznej: katarzyna.krukowska@ra.policja.gov.pl

numer telefonu 47 705 42 47

Osobą odpowiedzialną jest mł. asp. Katarzyna Krukowska ,  koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KPP w Sierpcu.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub jej elementu oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Jana Kilińskiego 24C w Sierpcu. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną przy gmachu budynku.

Wejście na teren Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu dla interesantów możliwe jest wyłącznie od strony ul. Jana Kilińskiego.

Na terenie parkingu zewnętrznego ogólnie dostępnego przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu wyznaczone zostały miejsca parkingowe dla interesantów w ilości 15 szt. oraz miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane białą kopertą (P-20) oraz symbolem osoby na wózku (P-24) w ilości 2 szt.

Do wejścia głównego prowadzi chodnik od strony ulicy Jana Kilińskiego.

W holu głównym po prawej stronie znajduje Recepcja. Personel Recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Wejście do obiektu KPP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  • celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej.

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie jednostki/komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji KPP.

Interesanci zewnętrzni wchodzą do obiektów KPP zlokalizowanych przy ul. Jana Kilińskiego 24C wyłącznie przez recepcję KPP.

Interesanci wchodzący do obiektów KPP mogą być sprawdzeni przy użyciu bramki lub/oraz ręcznego wykrywacza metalu pod kątem wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (zgodnie z przyjętymi w tym zakresie w OIN procedurami postępowania).

Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi za pomocą kart dostępu, przez które na poziomie parteru budynku może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu przy stanowisku recepcji znajdującym się w głównym wejściu do budynku lub  w odrębnym pomieszczeniu  przystosowanym dla interesantów, znajdującym się na parterze bezpośrednio przy recepcji.

W budynku nie ma wind.

Toalety dla interesantów, w tym także dla osób niepełnosprawnych, znajdują się na parterze budynku w holu przy pomieszczeniu dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Posterunek Policji w Zawidzu

Dostępność architektoniczna budynku

Posterunek Policji w Zawidzu znajduje się  przy ul. Słonecznej 7 w Zawidzu Kościelnym.

Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Słonecznej. Posterunek umiejscowiony jest na tzw. wysokim parterze. W budynku nie ma windy.

Posterunek oznaczony jest numerem na budynku. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla interesantów. Nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Przed wejściem, po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji.

Drzwi główne znajdują się od ulicy Słonecznej. Następnie do pomieszczeń posterunku prowadzą schody. Schody  są wyposażone w barierki. Nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, ani innych udogodnień.

Teren posterunku jest ogrodzony.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku jest toaleta dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

 

Posterunek Policji w Rościszewie

Dostępność architektoniczna budynku

Posterunek mieści się w budynku Urzędu Gminy Rościszewie przy ul. Armii Krajowej 1. Wejście do posterunku patrząc od ulicy Armii Krajowej, znajduje się po prawej stronie budynku gminy, w jego szczycie.

Przed drzwiami wejściowymi do posterunku znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

Do drzwi wejściowych prowadzi jeden stopień. Schody te  posiadają platforę przystosowaną do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Budynek posiada pochylnie dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Teren budynku Urzędu Gminy Rościszewie , w którym znajduje się posterunek jest nie ogrodzony.

Przed budynkiem posterunku na ul. Armii Krajowej znajdują się dwa miejsca parkingowe, nie ma miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są przez funkcjonariusza posterunku i poruszaja się po obiekcie w obecności funkcjonariusza Policji.

Pomieszczenia posterunku znajdują się na jednym poziomie.

Funkcjonariusze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla pracowników i funkcjonariuszy policji znajduje się na wprost od wejścia do posterunku, z toalety mogą korzystać interesanci. Toaleta nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Posterunek Policji w Gozdowie

Dostępność architektoniczna budynku

Posterunek mieści się w budynku Urzędu Gminy Gozdowie  przy ul. Krystyny Gozdawy 19. Wejście do posterunku patrząc od ulicy Krystyny Gozdawy , znajduje się po prawej stronie budynku gminy.

Na drzwiach wejściowych do posterunku znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

Do drzwi wejściowych prowadzą dwa stopnie schodów.  Schody te posiadają platforę przystosowaną do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Budynek posiada pochylnie dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Teren budynku Urzędu Gminy w Gozdowie , w którym znajduje się posterunek jest nie ogrodzony.

Przed budynkiem posterunku na ul. Krystyny Gozdawy znajdują się dwa miejsca parkingowe, nie ma miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością.

Toaleta dla pracowników i funkcjonariuszy policji znajduje się na wprost od wejścia do posterunku, z toalety mogą korzystać interesanci. Toaleta nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są przez funkcjonariusza posterunku i poruszaja się po obiekcie w obecności funkcjonariusza Policji.

Pomieszczenia posterunku znajdują się na jednym poziomie.

Funkcjonariusze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W budynku nie ma windy.

W budynku jest toaleta dla interesantów

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Powrót na górę strony