Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony interetowej mazowiecka.policja.gov.pl/wra/.

Data publikacji strony internetowej: 2012.04.17

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,
  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

 

Oświadczenie o zgodności sporządzono w dniu 2020-09-22 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Miejska Policji w Radomiu:

ul. 11 Listopada 37/59

adres poczty elektronicznej: justyna.jaskiewicz@ra.policja.gov.pl

telefon 47 701 25 81

Osobą odpowiedzialną jest Justyna Jaśkiewicz, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KMP w Radomiu

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

KMP Radom

Budynek Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. 11 Listopada 37/59 w Radomiu, posiada sześć kondygnacji. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście na ogrodzony teren Komendy Miejskiej Policji w Radomiu dla interesantów możliwe jest przez furtkę wejściową od ul. Chrobrego oraz ul. 11 Listopada.

Parkingi dla pojazdów interesantów są zlokalizowane poza ogrodzeniem KMP od strony ul. Żwirki i Wigury i ul. 11 Listopada.

Na terenie parkingu zlokalizowanego od ulicy Żwirki i Wigury oraz ul. 11 Listopada wyznaczone zostały 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane symbolem (P-24).

Wejście główne znajduje się od strony ulicy Chrobrego. Po wejściu do budynku, w poczekalni  znajduje się domofon, umieszczony na wysokości 140 cm, po prawej stronie za przeszklonymi drzwiami znajduje się recepcja. Po lewej stronie recepcji znajduje się tablica informacyjna zawierająca rozmieszczenie pomieszczeń. W całym budynku są oznaczenia poszczególnych pięter oraz numery pokoi. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z elektrozamkiem, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody i winda. Winda znajduje się przy klatce schodowej za recepcją, do której prowadzą schody (Schody mają szerokość łączną 180 cm. Trzy stopnie schodów mają wysokość 15 cm, a długość 30 cm, kolejne dwa stopnie mają wysokość 6 cm, a długość 30 cm).

Wejście do obiektu KMP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji KMP.

Do wyższych części obiektu prowadzą schody w związku z czym dostęp do nich dla osób z niepełnosprawnością jest znacznie ograniczony i niemożliwy dla osób poruszających się wózku inwalidzkim. Osoby o szczególnych potrzebach mają możliwość załatwienia swojej sprawy w pomieszczeniu znajdującym się po prawej stronie recepcji. Na miejscu istnieje również możliwości skorzystania online z tłumacza języka migowego oraz z telefonu wewnętrznego dzięki któremu można skontaktować się z odpowiednim funkcjonariuszem. Telefon znajduje się na wysokości 144 cm.

Toaleta dla interesantów znajduje się po lewej stronie recepcji. Toaleta przystosowana jest do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

 

Komisariat Policji I w Radomiu

Komisariat Policji I w Radomiu znajduje się w Radomiu przy ul. Traugutta 30.

Komisariat umiejscowiony jest w wyodrębnionej części czterokondygnacyjnej kamienicy. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. W powyższym budynku swoją siedzibę ma również Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu

Wejście na teren Komisariatu Policji I w Radomiu dla interesantów możliwy jest wyłącznie od strony ul. Traugutta bezpośrednio z ogólnodostępnego chodnika biegnącego wzdłuż budynku.

Komisariat nie posiada wyodrębnionych miejsc parkingowych dla interesantów. Przed budynkiem znajdują się cztery miejsca parkingowe wyłącznie dla pojazdów służbowych. Parkowanie pojazdów przez interesantów możliwe jest jedynie na płatnym parkingu niestrzeżonym zarządzanym przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu usytuowanym po drugiej stronie ulicy naprzeciwko Komisariatu.

Po lewej stronie drzwi wejściowych do komisariatu na wysokości 151 cm zainstalowany jest wideodomofon. Drzwi o szerokości 94 cm otwierane są przez dyżurnego jednostki. Po wejściu do obiektu interesant znajduje się w strefie ogólnodostępnej. Na wysoki parter, gdzie znajduje się poczekalnia, prowadzą schody (5 stopni). Schody mają szerokość łączną 166 cm. Każdy stopień schodów ma wysokość 15 cm, a długość 30 cm. Po prawej stronie schodów na ścianie na wysokości 110 cm zainstalowana jest metalowa poręcz. Po lewej stronie schodów na ścianie zainstalowana jest składana platforma dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Platforma zawozi interesanta na  parter, gdzie znajduje się pomieszczenie dyżurnych wraz z przeszklonym okienkiem dla interesantów.

W poczekalni po prawej stronie w odległości 8,47 m od wejścia znajduje się dyżurka, gdzie na wysokości 123 cm usytuowane jest okienko, które obsługiwane jest przez oficera dyżurnego. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia z zakresu języka migowego.

Toaleta dla interesantów w poczekalni Komisariatu Policji I w Radomiu znajduje się po lewej stronie dyżurki, w odległości 7,87 m. od wejścia głównego i jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Szerokość drzwi do toalety wynosi 98 cm.

Wejście do obiektu Komisariatu Policji I w Radomiu możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  • celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej;

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy dyżurny jednostki zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do poczekalni komisariatu.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu odbywa się przeszklonymi drzwiami o szerokości 89 cm zabezpieczonymi przez elektrozamek i otwierane są przez dyżurnego jednostki. Za drzwiami, znajdują schody prowadzące na kolejne kondygnacje obiektu. Ciągi schodowe posiadaj po 10 stopni. Schody mają szerokość łączną 113 cm. Każdy stopień schodów ma wysokość 15 cm, a długość 27 cm. Do wyższych części obiektu prowadzą schody w związku z czym dostęp do nich dla osób z niepełnosprawnością jest znacznie ograniczony i niemożliwy dla osób poruszających się wózku inwalidzkim. Interesanci
z niepełnosprawnością, w tym osoby poruszające się na wózku mogą być obsłużeni na parterze w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu znajdującym się po prawej stronie dyżurki  w odległości 10,67 m. od wejścia głównego. Na miejscu istnieje również możliwości skorzystania online z tłumacza języka migowego oraz z telefonu wewnętrznego dzięki któremu można skomunikować się z odpowiednim funkcjonariuszem. Telefon znajduje się na wysokości 144 cm. W całym budynku są oznaczenia poszczególnych pięter oraz numery pokoi.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

 

Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji I w Radomiu

Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji I w Radomiu usytuowany jest na ul. Reja
5 w Radomiu na parterze trzykondygnacyjnej kamienicy. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. W powyższym budynku swoją siedzibę ma również Wydział Windykacji Urzędu Miejskiego w Radomiu. Posiada wspólne wejście
i poczekalnię od strony ul. Reja bezpośrednio z chodnika biegnącego wzdłuż budynku. 

Rewir umiejscowiony jest na tzw. wysokim parterze na który prowadzą zewnętrzne schody (7 stopni). Schody mają szerokość łączną 117 cm. Każdy stopień schodów ma wysokość 15 cm, a długość 35 cm. Na schodach po prawej stronie zainstalowana jest metalowa barierka z poręczą na wysokości 111 cm. W budynku po prawej stronie schodów
w odległości 200 cm zainstalowana jest winda do której dostać się można bezpośrednio
z chodnika. Z windy korzystać mogą osoby z niepełnosprawności ruchową i osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Rewir Dzielnicowych nie posiada wyodrębnionych miejsc parkingowych przeznaczonych dla interesantów. Parkowanie pojazdów przez interesantów możliwe jest na miejscach parkingowych znajdujących się w strefie płatnego postoju zarządzanej przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. W najbliższym sąsiedztwie Rewiru dzielnicowych nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Drzwi wejściowe do Rewiru są szerokości 100 cm prowadzą na wspólną poczekalnię do której prowadzi też wyjście z windy. Na wprost drzwi wejściowych w poczekalni znajduje się toaleta. Toaleta przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnością i osób poruszających się wózku inwalidzkim.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza Rewiru i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W Rewirze Dzielnicowych nie ma możliwości skorzystania online z tłumacza języka migowego.

Rewir nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani we wszystkie dni tygodnia
w godzinach 07:30 do 20:00 przez poszczególnych dzielnicowych pełniących służbę
w systemie dwuzmianowym w godz. 07:30-15:30 i 12:00-20:00. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z dzielnicowym. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. 

 

Komisariat Policji II w Radomiu

Komisariat Policji II w Radomiu znajduje się w Radomiu przy ul. Radomskiego 2.

Budynek posiada dwie kondygnacje. Wejście do Komisariatu Policji II w Radomiu dla interesantów możliwe jest wyłącznie od strony ul. Grzecznarowskiego, teren nie jest ogrodzony. Do budynku prowadzi chodnik, który kończy się schodami do wejścia głównego.

Przed budynkiem Komisariatu Policji II w Radomiu znajduje się parking przeznaczony dla pojazdów służbowych, dla pojazdów funkcjonariuszy komisariatu oraz dla interesantów. Parking nie posiada ilościowego oznaczenia miejsc parkingowych dla interesantów oraz nie posiada oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia głównego prowadzą schody (7 stopni) od strony ul. Grzecznarowskiego. Schody mają szerokość 35,5 cm i wysokość 14,5 cm. Po obu stronach przy ich krawędziach oraz w ich środkowej części znajdują się barierki (trzy sztuki). Po lewej stronie drzwi wejściowych do budynku znajduje się rampa najazdowa dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Po prawej stronie drzwi wejściowych do budynku Komisariatu znajduje się domofon, w którym na wysokości 134 cm znajduje się dzwonek, służący do kontaktu z Dyżurnym jednostki. Drzwi do komisariatu otwierają się ręcznie po uprzednim zwolnieniu zamka elektromagnetycznego przez Dyżurnego jednostki.

Po wejściu do budynku komisariatu po prawej stronie na wysokości 180 cm znajduje się tablica informacyjna. Po lewej stronie znajduje się pomieszczenie dyżurki, gdzie w odległości 250 cm od wejścia i na wysokości 100 cm znajduje się przeszklone okienko z zainstalowanym zestawem głośnomówiącym, które obsługiwane jest przez Dyżurnego.

Naprzeciwko wejścia do komisariatu, w odległości 535 cm znajdują się drzwi prowadzące na klatkę schodową prowadzącą na drugą kondygnację budynku. Po przejściu przez drzwi po prawej stronie znajduje się korytarz, w którym po lewej jego stronie usytuowane są kolejno pomieszczenie gospodarcze, toaleta dla interesantów przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim, drzwi oznaczone są odpowiednim piktogramem, toaleta dla funkcjonariuszy oraz serwerownia. 

Na pierwszą kondygnację budynku prowadzą schody (20 stopni) posiadające szerokość 26,5  cm i wysokość 16,5 cm. Po ich prawej stronie znajduje się metalowa barierka. Schody nie są wyposażone w windę dla osób niepełnosprawnych oraz nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.         

Wejście do obiektu możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawiają uzasadniony cel przybycia Dyżurnemu jednostki. Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy Dyżurny zezwala na wejście po uprzednim telefonicznym powiadomieniu funkcjonariusza, który ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić do wyjścia z budynku.

Interesanci mogą być także obsłużeni w korytarzu przy pomieszczeniu dyżurnego pomiędzy drzwiami wejściowymi do budynku, a drzwiami prowadzącymi na klatkę schodową prowadzoną na pierwszą kondygnację budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

W pomieszczeniu dyżurnego znajduje się urządzenie służące do skorzystania z tłumacza języka migowego online. Nikt z funkcjonariuszy oraz pracowników Policji Komisariatu Policji II w Radomiu nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

 

Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji II w Radomiu

Budynek Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji II w Radomiu znajduję się na ul. Teodora Zielińskiego 13 w Radomiu, posiada dwie kondygnacje.

Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Rewir dzielnicowych posiada dwa pomieszczenia użyczone przez właściciela budynku, tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Archiwum Zakładowe w Radomiu.

Wejście na teren rewiru dzielnicowych dla interesantów możliwe jest wyłącznie od strony ul. Teodora Zielińskiego, teren jest ogrodzony. Na teren ww. archiwum i rewiru dzielnicowych wchodzi się od strony ul. Zielińskiego bramą, a do budynku prowadzi droga asfaltowa, która kończy się schodami do wejścia głównego. Na terenie ogólnie dostępnego parkingu nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla interesantów oraz nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia głównego prowadzą schody (5 stopni). Schody maja szerokość 2,4 m, na całej długości znajduje się jednolita barierka. Każdy stopień schodów ma wysokość 15 cm, a długość 30 cm. Schody do budynku nie są wyposażone w windę oraz podjazd dla osób
niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózku. Po lewej stronie drzwi wejściowych na wysokości 1,2 m znajduje się dzwonek przywoławczy. Drzwi otwierają się ręcznie. Drzwi wejściowe na hol główny maja szerokość 105 cm z dodatkowym otwieranym skrzydłem szerokości 25 cm. Po otwarciu szerokość wejścia wynosi 130 cm W holu głównym na wprost drzwi znajdują się wywieszone informacje odnoszące się do rozmieszenia pokoi użytkowanych przez dzielnicowych rewiru dzielnicowych oraz pracowników archiwum.

Rewir dzielnicowych nie posiada służby dyżurnej, gdzie kontakt z dzielnicowym odbywa się bezpośrednio po podejściu interesanta do poszczególnych pomieszczeń służbowych. Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń służbowych nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. Toaleta dla  interesantów znajduje się po prawej stronie od wejścia w odległości 3,6 m i nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym tych poruszających się na wózku inwalidzkim, na pierwszej kondygnacji również znajduje się toaleta, nieprzystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W całym budynku są oznaczenia poszczególnych pięter i oraz numery pokoi. Dzielnicowi pełniący służbę, nie posiadają przeszkolenia z zakresu języka migowego.

Wejście do obiektu rewiru dzielnicowych możliwe jest dla ogółu interesantów, którzy po wejściu nie są ewidencjonowani. Do pomieszczeń służbowych na pierwszej kondygnacji prowadzą schody (18 stopni) na całej długości schodów znajduje się jednolita barierka.   

W budynku nie ma windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń  kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku rewiru dzielnicowych nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, taka możliwość istnieje w budynku Komisariatu Policji II w Radomiu mieszczącego się przy ul. Radomskiego 2, w Radomiu.

Rewir dzielnicowych KP II w Radomiu nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani w godzinach służby funkcjonariuszy. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z dzielnicowym. Numery telefonów poszczególnych dzielnicowych są dostępne na stronie Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

 

Komisariat Policji III w Radomiu

Komisariat Policji III w Radomiu znajduje się w Radomiu przy ulicy Batalionów Chłopskich 6/8A.

Budynek posiada jedną kondygnację, jest podpiwniczony. Na ścianie budynku, od frontu zamieszona jest tablica informacyjna z nazwą jednostki oraz tablica z nazwą ulicy i numerem budynku.

Z prawej strony budynku, patrząc w stronę głównego wejścia, znajduje się droga prowadząca do parkingu bloku znajdującego się za komisariatem. Z drogi tej, bezpośrednio wjeżdża się na parking, przeznaczony wyłącznie dla pracowników komisariatu i dla interesantów (oznakowany pionowymi znakami drogowymi: D-18). Na parkingu znajduje się 14 miejsc parkingowych, w tym jedno przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (oznakowane znakami drogowymi poziomymi i pionowymi).   

Główne wejście do budynku komisariatu znajduje się od strony ulicy Batalionów Chłopskich. Do budynku wchodzi się bezpośrednio z ulicy, sam teren komisariatu nie jest ogrodzony. Do głównych drzwi wejściowych prowadzą schody (10 stopni) oraz znajduje się podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Schody są szerokości 1,23 m i na całej długości posiadają po obu stronach barierki (po 2 sztuki). Każdy stopień schodów ma 15,5 cm wysokości i 33,5 długości. Pomiędzy schodami a podjazdem znajdują się przeszklone drzwi wejściowe, otwierające się na zewnątrz. Przez drzwi wchodzi się do przeszklonego korytarza (1,5m x 3,2 m). Naprzeciw drzwi wejściowych znajdują się drugie przeszklone drzwi, które prowadzą na teren poczekalni. Otwierają się na zewnątrz. Drzwi mają możliwość ustawienia (ręcznie) blokady, aby je zamknąć. Otwierane są wtedy przez dyżurnego jednostki.

Po lewej stronie od drzwi wejściowych znajdują się miejsca siedzące, gdzie oczekują interesanci oraz dwie toalety, męska i damska (odpowiednie piktogramy). Żadna z toalet nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Po prawej stronie od drzwi wejściowych, znajduje się blat, za którym przebywa dyżurny jednostki. Blat  jest na wysokości 1,18 m. Nad blatem znajduje się plastikowa pleksa, która oddziela dyżurnego od interesanta. Każdorazowo przybywający do komisariatu interesanci, podchodzą do dyżurnego informując o powodzie przybycia do jednostki. Następnie dyżurny sprawuje nadzór nad tymi osobami, aż do chwili przekazania odpowiedniemu policjantowi. Interesanci nie mogą samodzielnie poruszać się po terenie obiektu.

Do budynku i jego wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy komisariatu nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W Komisariacie nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia z zakresu języka migowego, natomiast u dyżurnego jednostki znajduje się urządzenie służące do połączenia się z tłumaczem.

Żaden z policjantów pełniących służbę na stanowisku dyżurnego jednostki nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W całym budynku są oznaczenia pokoi.

Brak jest pętli indukcyjnych.

 

Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji III w Radomiu

Budynek rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji III w Radomiu znajduje się przy ulicy Sycyńskiej 6 w Radomiu.           

Jest to budynek dwupiętrowy, przyległy do bloku mieszkalnego mieszczącego się przy ulicy Sycyńska 6. Przy budynku, od jego frontu znajduje się parking, przeznaczony do postoju dwóch pojazdów. Brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Nad drzwiami wejściowymi do rewiru znajduje się tablica informacyjna „Zespół Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komisariatu III Policji w Radomiu”. Patrząc na budynek po lewej stronie znajdują się drzwi wejściowe, gdzie znajduje się węzeł cieplny, natomiast po prawej stronie siedzibę mają wodociągi miejskie.

Rewir ma swoją siedzibę na pierwszym piętrze. Drzwi wejściowe do rewiru zamykane są na klucz. Za drzwiami wejściowymi, które otwierają się na zewnątrz, znajdują się schody (13 stopni, każdy o szerokości 25 cm i wysokości 17 cm). Po prawej stronie schodów znajduje się poręcz. Schody umiejscowione są pomiędzy ścianami. Brak urządzeń, umożliwiających wejście na piętro osobom niepełnosprawnym.

Po wejściu schodami na pierwsze piętro, znajduje się krata zamykana na klucz. Za kratą znajduje się korytarz prowadzący do pokoi, w których służbę pełnią dzielnicowi. W „rewirze” znajduje się 6 pokoi oraz toaleta, która nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.     

Do budynku i jego wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy rewiru nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia z zakresu języka migowego.

W całym budynku są oznaczenia pokoi.

Brak jest pętli indukcyjnych.

 

Komisariat Policji w Pionkach

Komisariat Policji  w Pionkach znajduje się w Pionkach przy ul. Leśnej 15.  Posiada trzy kondygnacje.

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. W powyższym budynku na trzeciej kondygnacji znajdują się pomieszczenia techniczne oraz archiwum, do których nie mają dostępu interesanci.

Budynek w którym znajduję się Komisariat Policji ze wszystkich stron ogrodzony jest siatką metalową. W ogrodzeniu od ul. Leśnej znajduję się brama metalowa przystosowana do automatycznego zamykania jej z pomieszczenia dyżurki komisariatu, która stanowi wejście na teren komisariatu.

Na placu przed budynkiem znajduję się parking dla pojazdów służbowych jak i pracowników policji. Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Parking dla interesantów usytuowany jest wzdłuż ul. Leśnej przed komisariatem, gdzie wyznaczone jest 1 miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia do budynku prowadzą schody (5 stopni), a na całej ich długości umiejscowione są barierki. Po lewej stronie od schodów znajduję się winda dla osób z niepełnosprawnością w tym osób poruszających się na wózku. Winda zawozi interesantów na kondygnację pierwszą gdzie znajduję się pomieszczenie dyżurnego oraz poczekalnia. W budynku na pierwszej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, z której mogą korzystać interesanci.

Drzwi wejściowe do komisariatu wyposażone są w elektrozamek oraz domofon, obsługiwane przez dyżurnego jednostki. Do wejścia na teren poczekalni prowadzą schody (4 stopnie) oraz kolejne drzwi na elektrozamek. Do dalszej części budynku możliwe jest wejście jedynie w obecności funkcjonariusza policji.

Na drugą kondygnacje prowadzą schody (18 stopni). Brak windy prowadzącej na drugą kondygnację. Osoby z niepełnosprawne obsługiwane są w budynku na pierwszej kondygnacji

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzanych osoby niewidome
i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

 

Komisariat Policji w Iłży

Komisariat Policji w Iłży znajduje się w Iłży przy ul. Przy Malenie 1a

Komisariat umiejscowiony jest w budynku wolnostojącym, trzykondygnacyjnym. W budynku znajdują się pomieszczenia piwniczne/garażowe. Teren komisariatu znajduje się na ogrodzonej siatką posesji na którą prowadzą dwie bramy wjazdowe. Pomieszczenia służbowe zajmowane przez funkcjonariuszy znajdują się na parterze oraz pierwszym piętrze budynku. W budynku nie ma windy.

Budynek oznaczony jest nazwą ulicy oraz numerem znajdującym się na budynku od strony wejścia głównego. Na posesji znajdują się dwa parkingi: jeden dla samochodów służbowych policji drugi dla pojazdów prywatnych funkcjonariuszy i pracowników Policji. Przed posesją przy jezdni znajduje się parking dla interesantów. Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Furtka wejściowa wraz z chodnikiem na terenie posesji na której znajduje się komisariat są szerokości około 110 cm.

Od furtki do drzwi wejściowych budynku znajdujących się na tzw. wysokim parterze prowadzą schody betonowe – 7 stopni o wysokości około 16 cm, każdy i szerokości około 3 metrów. Schody po obydwu stronach posiadają barierki ochronne. Brak platformy przystosowanej do udogodnień dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Drzwi wejściowe do budynku są szerokości około 1 metra przy których na wysokości około 170 cm., znajduje się dzwonek przywoławczy a nad drzwiami lampa oświetleniowa. Za drzwiami znajduje się krata metalowa, zamykana jest na zamek magnetyczny. Na parterze znajduje się toaleta dla interesantów dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Interesanci mogą poruszać się po obiekcie jedynie w obecności funkcjonariuszy.

Interesanci obsługiwani są w pomieszczeniach służbowych funkcjonariuszy. Wnętrze budynku nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku jest możliwość poruszania się z psem przewodnikiem i psem asystującym.

Zarówno w pobliżu budynku jak również w samym budynku brak jest urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące a budynek, nie jest wyposażony w pętle indukcyjne.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Budynek komisariatu nie ma obsługi całodobowej jednak służba zewnętrzna pełniona jest całodobowo. W przypadku zaistnienia konieczności interesanci obsługiwani są całodobowo. Przed wejściem do budynku znajdują się numery telefonów, w tym do Dyżurnego KMP w Radomiu. 

 

Komisariat Policji w Skaryszewie

Komisariat Policji w Skaryszewie znajduje się w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6.

Komisariat umiejscowiony jest w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew. Posiada osobne wejście od strony ul. Słowackiego 6, bezpośrednio z chodnika. Posterunek umiejscowiony jest na parterze. W budynku nie ma windy.

Komisariat oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku od strony
ul. Słowackiego. Parking znajduje się za budynkiem komisariatu i ma wydzielone miejsca wyłącznie dla pojazdów służbowych.

Interesanci mogą zaparkować swoje pojazdy na parkingach ogólnodostępnych znajdujących się w okolicy komisariatu.

Drzwi wejściowe do komisariatu mają szerokość 96 cm z dodatkowym otwieranym skrzydłem szerokości 40 cm.

Do drzwi głównych prowadzą schody, 3 stopnie, wysokość stopnia 8,5 cm, długość stopnia 38 cm oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych o długości 600 cm
i szerokości 105 cm. Zarówno schody jak i podjazd dla osób niepełnosprawnych posiadają barierki o wysokości 110 cm. Barierki dla osób niepełnosprawnych posiadają dodatkową barierkę na wysokości 90 cm.

Po prawej stronie drzwi wejściowych na wysokości 140 cm znajduje się dzwonek przywoławczy.

Interesanci mogą poruszać się po obiekcie jedynie w obecności funkcjonariuszy.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń  jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku jest toaleta dla interesantów dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Komisariat nie ma obsługi całodobowej.

 

Komisariat Policji w Jedlińsku

Komisariat Policji w Jedlińsku znajduje się w Jedlińsku przy ul. Warszawskiej 4.

Komisariat umiejscowiony jest w wolnostojącym budynku. Posiada osobne wejście od strony ulicy i osobne wejście od strony podwórka. Budynek jest podpiwniczony. W budynku nie ma windy.

Komisariat oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku od strony ulicy.

Komisariat nie posiada odrębnego parkingu dla interesantów. Interesanci parkują na szerokim chodniku usytuowanym przed budynkiem OSP lub w zatoczkach ulicznych przy pobliskich sklepach. Parking dla pracowników komisariatu dostępny jest od strony podwórka do którego prowadzi brama dwuskrzydłowa wraz z furtką. Na bramie umieszczony jest znak zakaz ruchu z informacją „Nie dotyczy policjantów i pracowników KP Jedlińsk”.

Przed wejściem do komisariatu znajduje się  tablica informacyjna z oznaczeniem Komisariat Policji w Jedlińsku.

Drzwi wejściowe mają szerokość 110cm.

Do drzwi głównych prowadzą schody, 9 stopni, wysokość stopnia 15 cm, długość stopnia 28 cm, szerokość klatki 120cm. Schody wyposażone są jedynie w barierkę wysokości 110cm. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Na drzwiach na wysokości 160 cm znajduje się dzwonek przywoławczy.

Interesanci mogą poruszać się po obiekcie jedynie w obecności funkcjonariuszy.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku jest toaleta dla interesantów dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

 

Komisariat Policji w Zakrzewie

Komisariat Policji w Zakrzewie znajduje się pod adresem Zakrzew 29.

Komisariat umiejscowiony jest w odrębnym budynku składającym się z jednej części jednokondygnacyjnej i połączonej z nim części dwukondygnacyjnej. Wejście do budynku znajduje się od drogi wojewódzkiej nr 740. W budynku nie ma windy. Teren bezpośrednio przed wejściem do budynku nie jest ogrodzony, jest ogólnodostępny.

Posterunek oznaczony jest nazwą miejscowości i numerem na budynku od strony parkingu. Parking znajduje się przed budynkiem pomiędzy drogą krajową a wejściem do budynku. Wyłożony jest kostką brukową. Teren parkingu jest ogólnodostępny lecz nie ma miejsc wyznaczonych dla interesantów jak i dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem Komisariatu Policji.

Drzwi wejściowe do budynku zrównane są z kostką znajdującą się przed budynkiem.

Drzwi wejściowe na klatkę schodową mają szerokość 90 cm.

Na drzwiach na wysokości 160 cm znajduje się dzwonek oraz kontakt telefoniczny do dyżurnego KMP w Radomiu - (w przypadku nieobecności funkcjonariuszy w budynku).

Po otwarciu drzwi znajduje się pomieszczenie dla interesantów o wym. 2,5m x3 m W pomieszczeniu tym znajdują się drzwi do toalety dla interesantów, która jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz drzwi wejściowe (otwierane na kartę magnetyczną lub od wewnątrz) do pomieszczeń służbowych.

Interesanci mogą poruszać się po obiekcie jedynie w obecności funkcjonariuszy.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Komisariat nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani od godziny 7.30 do 15.30 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. W przypadku braku policjanta w budynku lub pilnej potrzeby bezpośredniego kontaktu z policjantem można skontaktować się z dyżurnym KMP w Radomiu i wezwać patrol pełniący służbę w rejonie lub umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownictwem komisariatu. Numery telefonów są umieszczone na drzwiach wejściowych do budynku komisariatu.

 

Posterunek Policji w Wierzbicy

Posterunek Policji w Wierzbicy  znajduje się w Wierzbicy przy ul. Krasickiego 20.

Posterunek umiejscowiony jest w budynku wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym. Posiada osobne wejście od strony skweru. Posterunek umiejscowiony jest na parterze. W budynku nie ma windy.

Posterunek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku od strony ul. Krasickiego. Ogólnodostępny parking jest wzdłuż budynku przy skwerze. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla interesantów posterunku, jedynie 2 miejsca postojowe przeznaczone są na pojazdy służbowe. Posterunek nie posiada ogrodzenia.

Przed wejściem znajduje się  tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji.

Przed wejściem znajduje się chodnik prowadzący o szerokości 150 cm oraz chodnik wejściowy o szerokości 210 cm.

Drzwi wejściowe na klatkę schodową mają szerokość 95 cm z dodatkowym otwieranym skrzydłem szerokości 35 cm. Po otwarciu szerokość wejścia wynosi 140 cm. Na zewnątrz budynku zamontowane są kraty stalowe dwuskrzydłowe zamykane od zewnątrz na kłódkę. Na elewacji ściany zewnętrznej po lewej stronie na wysokości 140 cm znajduje się dzwonek przywoławczy.

Interesanci mogą poruszać się po obiekcie jedynie w obecności funkcjonariuszy.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń  jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma toalety dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek nie posiada całodobowej obsługi. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godziny 10:00 do 14:00 przez kierownika posterunku. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem posterunku. Numery telefonów są dostępne na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku posterunku.

 

Posterunek Policji w Kowali

Posterunek Policji w Kowali znajduje się w Kowali-Stępocina przy ul. Marii Walewskiej 3. Budynek posiada dwie kondygnacje. Budynek należy do Urzędu Gminy w Kowali-Stępocinie. Budynek oznaczony jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście na teren posterunku dla interesantów możliwe jest wyłącznie od strony ul. Marii Walewskiej, teren jest ogrodzony, brama wjazdowa jest otwarta całodobowo. Na teren posterunku wchodzi się z ul. Marii Walewskiej furtką lub bramą, a do budynku prowadzi chodnik, który kończy się pięciostopniowymi schodami (z barierką) prowadzącymi do wejścia głównego. Wejście do budynku wyposażone jest ponadto w utwardzony podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Za budynkiem znajduję się parking ogólnodostępny, który posiada około 30 miejsc parkingowych. Brak oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma toalety dla interesantów. 

Za drzwiami wejściowymi znajduję się korytarz o dł. 4,5 m, z którego następnie można wejść do oznaczonych numerami pomieszczeń służbowych.

Wejście do posterunku możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Interesanci obsługiwani są w pokojach przez funkcjonariuszy. Interesanci mogą poruszać się po obiekcie jedynie w obecności funkcjonariuszy.

Na ścianie przy drzwiach wejściowych do posterunku znajduję się dzwonek do drzwi oraz wideodomofon połączony bezpośrednio z Oficerem Dyżurnym KMP w Radomiu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godziny 10:00 do 14:00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie osobiście lub po uprzednim kontakcie telefonicznym. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Miejskiej Policji w Radomiu oraz wywieszone przy drzwiach wejściowych do budynku posterunku.

 

Posterunek Policji w Jastrzębi

Posterunek Policji w Jastrzębi znajduje się w Jastrzębi przy ul. Jastrzebia119a

Posterunek umiejscowiony jest w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  w Jastrzębi. Posiada osobne wejście od strony podwórka. Posterunek umiejscowiony jest na tzw. wysokim parterze. W budynku nie ma windy.

Posterunek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku od strony parkingu. Parking jest wzdłuż ogrodzenia placu przy OSP. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla interesantów oraz osób niepełnosprawnych.

Furtka wejściowa na teren jest szeroka na 110cm, chodnik prowadzący do posterunku ma szerokość 180cm i długości 5m.

Przed wejściem znajduje się kolejna tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji.

Przed wejściem jest podest z 7 stopniami prowadzącymi na klatkę schodową.

Drzwi wejściowe na klatkę schodową mają szerokość 110cm z dodatkowym otwieranym skrzydłem szerokości 50 cm. Po otwarciu szerokość wejścia wynosi 160cm.

Do drzwi głównych prowadzą schody, 7 stopni, wysokość stopnia 15 cm, długość stopnia 28 cm, szerokość klatki 2m. i długości 3,5 m. Schody wyposażone są jedynie w barierkę bezpieczeństwa wysokości 110 cm. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Na drzwiach wejściowych brak jest dzwonka przywoławczego.

Interesanci mogą poruszać się po obiekcie jedynie w obecności funkcjonariuszy.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma toalety dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej.

 

Posterunek Policji w Przytyku

Posterunek Policji w Przytyku znajduje się w Przytyku przy ul. Radomskiej 34.

Posterunek umiejscowiony jest w budynku należącym do Urzędu Gminy Przytyk. Posiada wejście od strony drogi wojewódzkiej 740. Posterunek umiejscowiony jest na parterze. W budynku nie ma windy.

Posterunek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku od strony dw nr 740. Posterunek nie posiada parkingu bezpośrednio przy budynku. Parking usytuowany jest po drugiej stronie drogi wojewódzkiej nr 740 przy tzw. rynku. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla interesantów posterunku.

Przed wejściem znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji.

Do drzwi głównych prowadzą schody, 3 stopnie, wysokość stopnia 15 cm, długość stopnia 28 cm. Schody nie są wyposażone w żadną barierkę bezpieczeństwa. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Po minięciu drzwi wejściowych znajduje się korytarz prowadzący do pomieszczeń służbowych. Interesanci mogą poruszać się po obiekcie jedynie w obecności funkcjonariuszy.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma toalety dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani od godziny 7.30 do 15.30 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. W przypadku braku policjanta w budynku lub pilnej potrzeby bezpośredniego kontaktu z policjantem można skontaktować się z dyżurnym KMP w Radomiu i wezwać patrol pełniący służbę w rejonie lub umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownictwem posterunku. Numery telefonów są wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku posterunku.

 

Posterunek Policji w Wolanowie

Posterunek Policji w Wolanowie znajduje się w Wolanowie ul Radomskiej 20

Posterunek umiejscowiony jest w budynku należącym do Urzędu Gminy w Wolanowie . Posiada wspólne wejście wraz z Urzędem Pocztowym od strony głównego budynku Urzędu Gminy tj od ulicy Radomskiej. Posterunek umiejscowiony jest na tzw. wysokim parterze. W budynku nie ma windy.

Posterunek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku od strony parkingu. Parking jest przed budynkiem . Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla interesantów Posterunku, jest oznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w odległości 5 metrów od wejścia do budynku .

Teren nie jest ogrodzony , parkingi są utwardzone, od parkingu do budynku posterunku prowadzi chodnik wyłożony kostka brukową o szerokości 140 cm.

Przed wejściem na budynku znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji.

Przed wejściem jest podjazd umożliwiający wjazd wózkiem osób niepełnosprawnych do budynku o długości 8 m i szerokości 110 cm.

Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe na wspólną klatkę schodową z Urzędem Pocztowym mają szerokość 90 cm. Po otwarciu drugiego skrzydła szerokość wejścia wynosi 130cm.

Do drzwi głównych prowadzą schody, 10 stopni, wysokość stopnia 13 cm, długość stopnia 27 cm, szerokość klatki 140cm. Schody wyposażone są w barierkę bezpieczeństwa o wysokości 120cm. Obok schodów jest platforma - podjazd z barierkami przystosowana do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Drzwi do posterunku mają szerokość 90 cm .Po wejściu do środka w korytarzu przy okienku dyżurki znajduje się na wysokości 140 cm dzwonek przywoławczy.

Interesanci mogą poruszać się po obiekcie jedynie w obecności funkcjonariuszy.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma oddzielnej toalety dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godziny 10:00 do 14:00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem posterunku. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku posterunku.

 

Posterunek Policji w Goździe

Posterunek Policji w Goździe znajduje się w Goździe  przy ul. Szkolnej 7.

Posterunek umiejscowiony jest w wolnostojącym budynku. Posiada wejście od ulicy i osobne wejście od strony podwórka. Posterunek umiejscowiony jest na parterze. W budynku nie ma windy.

Posterunek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku. Parking znajduje się obok budynku posterunku. Jest 1 oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do posterunku znajduje się  tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunek Policji w Goździe.

Drzwi wejściowe do posterunku mają szerokość 96 cm, po otwarciu dodatkowego skrzydła w sumie 138 cm.

Do drzwi głównych prowadzą schody, 4 stopnie, wysokość stopnia 15 cm, szerokość stopnia 36 cm oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych o długości  17, 5 m.  Zarówno schody jak i podjazd dla osób niepełnosprawnych posiadają barierki.

Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy.

Interesanci mogą poruszać się po obiekcie jedynie w obecności funkcjonariuszy.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń  jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku jest toaleta dla interesantów dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek  nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani  w poniedziałki od godziny 10:00 do 14:00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. W przypadku braku policjanta w budynku lub pilnej potrzeby bezpośredniego kontaktu z policjantem można skontaktować się z dyżurnym KMP w Radomiu i wezwać patrol pełniący służbę w rejonie lub umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownictwem komisariatu. 

 

Powrót na górę strony