Skargi i Wnioski

Skargi i Wnioski

Data publikacji 28.11.2016

Komendant Miejski Policji w Radomiu

przyjmuje Interesantów w każdy poniedziałek

w godzinach 14 -17

 

wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę w sekretariacie Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu 

(II piętro, pokój 102)

tel:  47 701 36 62

____________________________________________________

 

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( art.63), który stanowi że: Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skarg w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jego zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46) . Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być  wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu dla korespondencji pocztowej. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

  

Komenda Miejska Policji w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59

26-600 Radom

 

lub faxem na numer:

47 70 120 89

 

Skargi i wnioski mogą być składane także pocztą elektroniczną na adres:

 

kmpsekretariat@mazowiecka.policja.gov.pl

  

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska ( nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.

 

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

 Przyjęcia interesantów:

 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

 Poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00

 Od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 15.00

 Telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

 fax. (22) 827 64 53

 Centrala: 0 – 22 5517 700

 od dnia 16 kwietnia 2012 roku, pod numerem telefonu 800 676 676 działa bezpłatna Infolinia Obywatelska Rzecznika Praw Obywatelski która jest czynna w:

 poniedziałek godz. 10.00-18.00

 wtorek-piątek godz. 8.00-16.00

  

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

 ul. Chmielna 54/57

 80 -748 Gdańsk

 sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

 fax (+ 48) 58 764 73 03

 Przyjęcia interesantów:

 telefon (+ 48) 58 764 73 06

 poniedziałek w godz. 10.00-17.00

 wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

 ul. Jagiellońska 25 pokój 122

 40 – 032 Katowice

 telefon (+ 48 32) 72 86 800

 fax (+ 48 32) 72 86 823

 Przyjęcia interesantów:

 poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

 wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

 ul. Wierzbowa 5

 50 - 056 Wrocław

 sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

 fax (+ 48) 71 343 43 25

 Przyjęcia interesantów:

 telefon (+48) 71 34 69 100

 poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

 środa w godzinach od 10.00 do 17.00

  

  

 Link: strona główna RPO www.rpo.gov.pl

 Formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

  

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

  • Komendant Miejski Policji w Radomiu   

w każdy poniedziałek w godz. 14 – 17, wskazane jest wcześniej zapisanie się na rozmowę w sekretariacie KMP w Radomiu tel. 47 70 136 62  

  • Policjanci z Zespołu  Kontroli  Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 

     

Jednostką nadrzędną nad KMP w Radomiu jest Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
 
W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze przez:
 
    - Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu lub wyznaczonego przez niego I Zastępcę Komendanta lub Zastępców Komendanta w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 17.30.

    - policjantów/pracowników Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP zs. w Radomiu w każdy wtorek w godz. 8.00 - 17.30, w pozostałe dni służby/pracy w godzinach od 8.00 do 15.30.

Interesanci przyjmowani są w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu przy ul. 11-go Listopada 37/59.

                   
Na rozmowę z Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu lub wyznaczonym przez niego I Zastępcą Komendanta lub Zastępcami Komendanta - interesanci przyjmowani są  po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. 48 345 22 02 lub 48 345 30 00 lub też osobistym w ramach pełnionego dyżuru skargowego przez policjantów/pracowników Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu.
 
Linki do strony KWP zs. w Radomiu: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/
 

art. 225 § 1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestęstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo tez ujawnia prawnie chronione informacje".

J.Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

 
Powrót na górę strony