Program poprawy bezpieczeństwa pieszych KMP w Radomiu na lata 2024-2026

Program poprawy bezpieczeństwa pieszych KMP w Radomiu na lata 2024-2026

Data publikacji 19.01.2024

Nadrzędnym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Program zawiera diagnozę w obszarze bezpieczeństwa pieszych oraz wyznacza główne kierunki działań, podejmowane zarówno na poziomie wykonawczym jak i nadzorczym.

Obszary realizacji programu:

I Analiza: 

1. Bieżące analizowanie stanu zagrożenia pieszych oraz specyfiki danego regionu ze wskazaniem miejsc i okresów występowania wypadków z udziałem pieszych na terenie podległym działaniu KMP w Radomiu.

2. Typowanie najbardziej zagrożonych miejsc dla pieszych.

3. Wykorzystywanie "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa" jako źródła informacji o oczekiwaniach społecznych oraz o skali i rodzaju zagrożeń lokalnych.

4. Analizowanie efektów pracy policjantów.

Typowanie miejsc i odcinków zagrożonych dla pieszych odbywa się w oparciu o nastepujące kryteria:

- trzyletni okres-weryfikowany co pół roku;

- miejsca zostana wytypowane wspólnie z zarządcami dróg w oparciu o własne kryteria uwazględniające m.in. liczbę zaistniałych zdarzeń z udziałem pieszych.

Wyznaczenie miejsc zagrożonych dla pieszych następuje co pół roku w terminach: do dnia 31 stycznia i do dnia 31 lipca.

II Działania profilaktyczne:

1. Inicjowanie i organizowanie działań profilaktycznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez: wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego, kształtowanie właściwych postaw i zachowań oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego.

2. Współpraca z organami administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, społecznymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

3. Współpraca ze środkami masowego przekazu (praca, telewizja, radio) o zasięgu ogólnopolskim, regionalny, lokalnym oraz z mediami interaktywnymi (Internet, media społecznościowe) w zakresie prowadzonych działań prtofilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych.

4. Zaangażowanie mediów, zwłaszcza lokalnych, do przekazywania na bieżąco informacji o potencjalnych lub zdiagnozowanych zagrożeniach.

III Nadzór:

1. Bieżące zadaniowanie policjantów ruchu drogowego pełniących służbę na drodze, pod kątem bezwzględnego reagowania na wykroczenia kierujących naruszających prawa pieszych.

2. Reagowanie na wykroczenia kierujących polegające na:

- nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych,

- wyprzedzaniu pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim,

- omijaniu pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustapienia pierwszeństwa pieszemu,

- nieustapieniu pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną,

przekraczaniu dozwolonej prędkości jazdy w rejonie przejść dla pieszych,

- niezatrzymaniu pojazdu przed sygnalizatorem nadającym sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki do jazdy warunkowej, zwłaszcza w sytuacji, gdy na przejściu są piesi.

3. Objęcie nadzorem wytypowanych miejsc najbardziej niebezpiecznych dla pieszych.

4. Odstępowanie od stosowania postępowania mandatowego w sytuacji rażących naruszeń, na rzecz kierowania wniosków o ukaranie do sądu z jednoczesnym wnioskowaniem o orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

5. Reagowanie na przypadki nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, w szczególności jeżeli ograniczają widoczność pieszych.

6. Skorelowanie działań związanych z pomiarem prędkości z miejscami szczególnie niebezpiecznymi dla pieszych.

7. Reagowanie na wykroczenia popełniane przez pieszych, w szczególności będące głownymi przyczynami wypadków:

- wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd;

- wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

- przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych;

- niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej;

- chodzenie nieprawidłową stroną drogi.

8. Egzekwowanie obowiązkuużywania elementów odblaskowych przez pieszych, ze szczególnym naciskiem na wydźwięk prewencyjny tych działań poprzez, o ile to możliwe, przekazywanie sprawcom tych wykroczeń elementów odblaskowych.

9. Wykorzystywanie dostępnych urządzeń technicznych rekestrujących obraz (monitoring wizyjny, kamery wideorejestratorów, drony) w celu ujawniania wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami, w szczególności w rejonie skrzyżowań i przejśc dla pieszych. 

10. Współpraca z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za BRD, w szczególności ze strażami gminnymi (miejskimi) w miejscach występowania zdiagnozowanych zagrożeń pieszych, jak również wykorzystywania uprawnień w zakresie reagowania na naruszenia popełniane przez pieszych.

IV Inżynieria drogowa

1. Diagnoza miejsc niebezpiecznych w obszarze przejśc dla pieszych pod kątem istniejących rozwiązań inżynierii drogowej.

2. Współpraca z zarządcami dróg, samorządami i instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie:

- eliminowania nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej i oznakowaniu dróg;

- możliwości zastosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscach najbardziej zagrożonych;

- wzdrażania innych rozwiązań, które moga przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa;

- doświetlenia przejść dla pieszych.

3. Realizacja wspólnych lustracji ze służbami drogowymi miejsc niebezpiecznych dla ruchu pieszego (w tym również w porze nocnej) celem eliminowania występujących nieprawidłowości.

 

 

Powrót na górę strony