Program poprawy bezpieczeństwa motocyklistów KMP w Radomiu na lata 2024-2026

Program poprawy bezpieczeństwa motocyklistów KMP w Radomiu na lata 2024-2026

Data publikacji 19.01.2024

Nadrzędnym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa motocyklistów. Program zawiera diagnozę w obszarze bezpieczeństwa motocyklistów oraz wyznacza główne kierunki działań, podejmowane zarówno na poziomie wykonawczym jak i nadzorczym.

Obszary realizacji programu:

I Analiza: 

1. Bieżące analizowanie stanu zagrożenia motocyklistów oraz specyfiki danego regionu ze wskazaniem miejsc i okresów występowania wypadków z udziałem motocyklistów na terenie podległym działaniu KMP w Radomiu.

2. Wykorzystywanie "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa" jako źródła informacji o oczekiwaniach społecznych oraz o skali i rodzaju zagrożeń lokalnych.

3. Analizowanie efektów pracy policjantów ruchu drogowego w obszarze dot. motocyklistów.

Działania profilaktyczne:

1. Inicjowanie i organizowanie działań profilaktycznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa rmotocyklistów poprzez: wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego, kształtowanie właściwych postaw i zachowań oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego (np. "Wiosna Motocyklowa").

2. Współpraca z organami administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, społecznymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

3. Współpraca ze środkami masowego przekazu (praca, telewizja, radio) o zasięgu ogólnopolskim, regionalny, lokalnym oraz z mediami interaktywnymi (Internet, media społecznościowe) w zakresie prowadzonych działań prtofilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa motocyklistów.

4. Zaangażowanie mediów, zwłaszcza lokalnych, do przekazywania na bieżąco informacji o potencjalnych lub zdiagnozowanych zagrożeniach.

4. Realizacja działań profilaktycznych, adresowanych do motocyklistów, wynikających z planu działań profilaktycznych koordynowanych przez Biuro Ruchu Drogowego KGP i Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu, a także działań własnych w tym zakresie.

5. Opracowanie planu działań prewencyjno - profilaktycznych pod nazwą "Mój motocykl - moje życie", których celem będzie:

- dążenie do poprawy bezpieczeństwa motocyklistów,

- promowanie bezpiecznej jazdymotocyklem oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowqego - zwłaszcza w obszarze przekraczania dozwolonej prędkości,

- zwracanie uwagi na obowiązki motocyklistów w ruchu drogowym, 

- egzekwowanie od kierujących motocyklami zapewnienia prawidłowego stanu technicznego użytkowanego pojazdu oraz czytelności tablic rejestracyjnych,

- eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących motocyklami.

Nadzór:

1. Bieżące zadaniowanie policjantów ruchu drogowego pełniących służbę na drodze, pod kątem bezwzględnego reagowania na przypadki naruszeń prawa przez kierujących motocyklami, w tym zwłaszcza szybkiej oraz agresywanej jazdy (jazda na jednym kole).

2. Egzekwowania od kierujących motocyklami przestrzegania przepisów w zakresie:

- dopuszczalnej prędkości jazdy,

- prawidłowego wyprzedzania, zmiany pasa ruchu itp.,

- stanu technicznego motocykla, w tym zwłaszcza głośności układu wydechowego,

- posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami.

3. Wykorzystywanie dostępnych urządzeń technicznych rekestrujących obraz (monitoring wizyjny, kamery wideorejestratorów, drony) w celu ujawniania wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami.

4, Stanowcze reagowanie na naruszenia przepisów prawa przez kierujących innymi pojazdami wobec motocyklistów.

5. Odstępowanie od stosowania postępowania mandatowego w sytuacji rażących naruszeń, na rzecz kierowania wniosków o ukaranie do sądu z jednoczesnym wnioskowaniem o orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

6. W realizacji "Programu (...)", nalezy wykorzystać zespoły SPEED.

7. Współpraca z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za BRD.

 

 

 

Powrót na górę strony