Program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów KMP w Radomiu na lata 2024-2026

Program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów KMP w Radomiu na lata 2024-2026

Data publikacji 19.01.2024

Nadrzędnym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów. Program zawiera diagnozę w obszarze bezpieczeństwa rowerzystów oraz wyznacza główne kierunki działań, podejmowane zarówno na poziomie wykonawczym jak i nadzorczym.

Obszary realizacji programu:

I Analiza: 

1. Bieżące analizowanie stanu zagrożenia rowerzystów  oraz specyfiki danego regionu ze wskazaniem miejsc i okresów występowania wypadków z udziałem rowerzystów na terenie podległym działaniu KMP w Radomiu.

2. Wykorzystywanie "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa" jako źródła informacji o oczekiwaniach społecznych oraz o skali i rodzaju zagrożeń lokalnych.

3. Analizowanie efektów pracy policjantów.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE:

1. Inicjowanie i organizowanie działań profilaktycznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa rowerzystów poprzez: wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego, kształtowanie właściwych postaw i zachowań oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego.

2. Współpraca z organami administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, społecznymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

3. Współpraca ze środkami masowego przekazu (praca, telewizja, radio) o zasięgu ogólnopolskim, regionalny, lokalnym oraz z mediami interaktywnymi (Internet, media społecznościowe) w zakresie prowadzonych działań prtofilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów.

4. Zaangażowanie mediów, zwłaszcza lokalnych, do przekazywania na bieżąco informacji o potencjalnych lub zdiagnozowanych zagrożeniach.

Nadzór:

1. Bieżące zadaniowanie policjantów ruchu drogowego pełniących służbę na drodze, pod kątem bezwzględnego reagowania na wykroczenia kierujących naruszających prawa pieszych.

2. Egzekwowanie od kierującego pojazdem innym niż rower przestrzegania przepisów prawa w zakresie m.in.:

- pierwszeństwa przejazdu na przejeździe rowerowym,

- zachowania bezpiecznego odstępu przy wyprzedzaniu rowerzysty.

3. Egzekwowania od kierującego rowerem przestrzegania przepisów prawa w zakresie m.in.:

- sygnalizowania manewrów,

- prawidłowego korzystania z przejścia dla pieszych,

- wyposażenia roweru,

- stosowania się do sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych.

4. Odstępowanie od stosowania postępowania mandatowego w sytuacji rażących naruszeń, na rzecz kierowania wniosków o ukaranie do sądu z jednoczesnym wnioskowaniem o orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

5. Wykorzystywanie dostępnych urządzeń technicznych rekestrujących obraz (monitoring wizyjny, kamery wideorejestratorów, drony) w celu ujawniania wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami.

6. Współpraca z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za BRD, w szczególności ze strażami gminnymi (miejskimi) w miejscach występowania zdiagnozowanych zagrożeń rowerzystów, jak również wykorzystywania uprawnień w zakresie reagowania na naruszenia popełniane przez rowerzystów.

Inżynieria drogowa:

1. Diagnoza miejsc niebezpiecznych w obszarze przejśc dla rowerzystów pod kątem istniejących rozwiązań inżynierii drogowej.

2. Współpraca z zarządcami dróg, samorządami i instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie:

- eliminowania nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej i oznakowaniu dróg;

- możliwości zastosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i oznakowaniu dróg;

- wzdrażania nnych rozwiązań, które moga przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa.

3. Realizacja wspólnych lustracji ze służbami drogowymi miejsc niebezpiecznych dla ruchu rowerowego (w tym również w porze nocnej) celem eliminowania występujących nieprawidłowości.

 

 

 

Powrót na górę strony