Skargi i wnioski

Skargi i Wnioski

Data publikacji 26.01.2021

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:

Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

 

Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

 

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.

 

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

 

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

ul. Świerkowa 5
06 - 300 PRZASNYSZ

tel. 47 70 482 05
 

telefaksem przesyłać na numer:

fax: 47 70 482 49

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:

kppprzasnysz@ra.policja.gov.pl

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.

 

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:  

 

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

fax.(22) 827 64 53

centrala: 0-22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE

 

Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu

 

w każdy wtorek w godz. 13 - 17

 

wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę w Sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu tel. 47 70 482 05

 

 

Jednostką nadrzędną nad KPP w Przasnyszu  jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze przez:

-       Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu lub jego zastępców - we wtorek w godzinach od 13.00 do 17.30,

-       Policjantów Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP:

·        od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.30,

·        dodatkowo policjanci Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli, przyjmują interesantów we wtorki w godzinach od  15.30 do 17.30,

 

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59

Linki do strony KWP zs. w Radomiu: www.bip.mazowiecka.policja.gov.pl

Powrót na górę strony