RODO / DODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM PRZESTĘPCZOŚCI

Data publikacji 27.01.2021

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125), zwanej dalej „ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu

- adres: 06 - 300 Przasnysz ul. Świerkowa 5

 

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP w Przasnyszu:

 

Piotr Obrębski

- adres: 06-300 Przasnysz ul. Świerkowa 5

- e-mail:

- tel. 47 70 482 15

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu.

W Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

 

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

 

- dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodogov.pl,

 

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby w sytuacjach przewidzianych prawem.  

Powrót na górę strony