Ochrona danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Data publikacji 01.01.2020

Szanowna Pani/Szanowny Panie, W związku z wejściem w życie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Przysusze:

 • adres: ul. Plac 3 Maja 8, 26-400 Przysucha.

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Przysusze zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP w Przysusze:

 • Agnieszka Kamińska
 • Tel. 47 702 52 16
 • adres: Pl. 3-go Maja 8, 26-400 Przysucha
 • e-mail: iod.kppprzysucha@ra.policja.gov.pl

     Zastępca inspektora ochrony danych:

 • Marcin Szczęśniak
 • Tel. 47 702 52 50
 • adres: Pl. 3-go Maja 8, 26-400 Przysucha
 • e-mail: iod.kppprzysucha@ra.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Przysusze.

W KPP w Przysusze dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.


4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

 • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
 • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
 • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.
Powrót na górę strony