Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://mazowiecka.policja.gov.pl/wpu/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony interetowej mazowiecka.policja.gov.pl/wpu/.

Data publikacji strony internetowej: 2012.04.17

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.09.21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,
  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

 

Oświadczenie o zgodności sporządzono w dniu 2020-09-22 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku:

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

06-100 Pułtusk

adres poczty elektronicznej: prasowy.kpppultusk@ra.policja.gov.pl

numer telefonu  47 703 44 41

Osobą odpowiedzialną jest kom. Milena Kopczyńska Oficer prasowy KPP w Pułtusku

Koordynatorem ds. dostępności osób ze szczególnymi potrzebami jest asp.szt. Rafał Kwiatkowski Naczelnik Wydziału Prwencji KPP w Pułtusku, tel 47 703 42 21, e-mail: rafal.kwiatkowski@ra.policja.gov.pl

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Pułtusku. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku posiada parking dla pojazdów interesantów zlokalizowany poza ogrodzeniem KPP - 8 stanowisk w tym 2 przeznaczone dla osób z niepełnośprawnością oraz 20 stanowisk przeznaczonych na rowery- usytuowany po lewej stronie od głównego wejścia do budynku.

Na teren obiektu wchodzi się furtką. Do wejścia głównego prowadzi 1 stopień. Po lewej stronie schodów znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Brak jest windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób poruszających się na wózku.

W strefie wejścia znajduje się poczekalnia dla interesantów. Po prawej stronie usytuowany jest pokój dla interesantów- przystosowany dla osób z niepełnosprawnością oraz osób poruszających się na wózku. Po lewej stronie, do holu głównego przylega pomieszczenie Dyżurnych z oknem, umożliwiającym kontakt wzrokowy z osobami przebywającymi w holu. Za pomieszczeniem Dyżurnych znajdują się drzwi prowadzące na korytarz, na którym po prawej stronie usytuowana jest toaleta ogólnodostępna, przeznaczona również do potrzeb osób z niepełnośprawnością ruchową i osób poruszających się na wózku.

Funkcjonariusze pełniący służbę nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Wejście do obiektu KPP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  • celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej
  • numeru wydanego identyfikatora z nadrukiem ,,GOŚĆ”

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy funkcjonariusz Służby Dyżurnej zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie jednostki/komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do funkcjonariusza Służby Dyżurnej

Interesanci zewnętrzni zgłaszający się do KPP w Pułtusku wchodzą do obiektów Komendy zlokalizowanych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie wyłącznie przez poczekalnię zlokalizowaną i będącą pod stałym nadzorem funkcjonariuszy Służby Dyżurnej.

Interesanci wchodzący do obiektu Komendy w Pułtusku mogą być sprawdzeni przy użyciu ręcznego wykrywacza metalu pod kątem wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (zgodnie z przyjętymi w tym zakresie w OIN procedurami postępowania).

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z zamkiem szyfrowym, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu za drzwiami z zamkiem magnetycznym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

 

Posterunek Policji w Świerczach

Posterunek Policji w Świerczach znajduje się przy ul. Kolejowej 2 w Świerczach.

Umiejscowiony jest w oddzielnym, prawym skrzydle budynku Urzędu Gminy w Świerczach. Posiada osobne wejście od strony ulicy.
Posterunek umiejscowiony jest na parterze. W budynku nie ma windy.

Posterunek oznaczony jest tablicą informacyjną.Ogólnodostępny parking dla interesantów Urzędu Gminy jest również przeznaczony do korzystania przez interesantów Posterunku. Na parkingu sa wyznaczone miejsac dla osób z niepełnosprawnością.

Teren wokół Posterunku jest otwarty - brak płotów, furtek.

Do Posterunku Policji prowadzą drzwi wejściowe w połowie przeszklone o szerokości 95 cm.

Za wejściem głównym znajduje się korytarz o szerokości 245 cm. W odległości 310 cm od drzwi głównych, po lewej stronie znajdują się drzwi wejściowych o szerokości 90 cm, prowadzące do pomieszczeń Posterunku.

Na drzwiach nie ma dzwonka przywoławczego.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza Posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma toalety dla interesantów.

Do pomieszczeń Posterunku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Czynny jest w godz. 8.00 - 16.00.

Kierownik Posterunku przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 10:00 - 14:00.

W sytuacji nieobecności Kierownika lub osoby przez niego wyznaczonej interesanci przyjmowani są w Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku Posterunku.
 

Posterunek Policji w Pokrzywnicy

Posterunek Policji w Pokrzywnicy znajduje się przy ul. Aleja Jana Pawła II w Pokrzywnicy. Umiejscowiony jest w budynku stanowiącym własność Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.
Posterunek mieści się na parterze. W budynku nie ma windy.

Posterunek oznaczony jest tablicą informacyjną na budynku od strony ul. Aleja Jana Pawła II.

Wejście do Posterunku znajduje się po lewej stronie budynku od ul. Aleja Jana Pawła II. Do drzwi głównych prowadzą schody, cztery stopnie o wysokości 15 cm, głębokości 35 cm oraz szerokości 150 cm. Wejście główne wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych, którego szerokość wynosi 150 cm. Do Posterunku Policji prowadzą drzwi wejściowe w połowie przeszklone o szerokości 100 cm.

Za wejściem głównym znajduje się korytarz o szerokości 180 cm. W odległości 150 cm od drzwi głównych, znajdują się drzwi wejściowych o szerokości 90 cm prowadzące do pomieszczeń Posterunku. Na drzwiach nie ma dzwonka przywoławczego.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza Posterunku i przemieszczają się w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma toalety dla interesantów.

Do pomieszczeń Posterunku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Od przedniej strony budynku znajduje się pięć miejsc parkingowych dla interesantów. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Teren wokół Posterunku jest otwarty.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Czynny jest w godz. 8.00 - 16.00.

Kierownik Posterunku przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 10:00 - 14:00.

W sytuacji nieobecności Kierownika lub osoby przez niego wyznaczonej interesanci przyjmowani są w Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku Posterunku.

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony