Informator dla kandydatów do służby w Policji

Informator dla kandydatów do służby w Policji

Data publikacji 22.11.2018

Informator dla kandydatów do służby w Policji

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

- nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- korzystający z pełni praw publicznych,

- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji (Dz.U. KGP poz. 18 z późn. zm.)
Dział I Ogólne zasady zachowania się policjantów:

 

Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności widocznego tatuażu.

 

W przypadku gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza się go do służby lub odsuwa od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów. Przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w regulaminie w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

 

Kandydat, który spełnia kryteria określone w ogłoszeniu Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu i złoży komplet wymaganych dokumentów, przystępuje do niżej wymienionych etapów postępowania kwalifikacyjnego:

 

  1. OCENA DOKUMENTÓW POD KĄTEM ICH ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W OGŁOSZENIU

- należy złożyć tylko dokumenty wymagane (w tym podanie kierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu)

- przyjmowane są tylko kopie dokumentów, a oryginały należy okazać do wglądu podczas ich składania

- kandydat składający dokumenty powinien posiadać przy sobie dowód osobisty, a osoby podlegające kwalifikacji wojskowej również książeczkę wojskową

 

UWAGA!

Kandydaci posiadający książeczkę wojskową muszą mieć uregulowany stosunek
do służby wojskowej, tzn. posiadać status "przeniesiony do rezerwy". Fakt ten winien być odnotowany w książeczce wojskowej (patrz fot. 2)

 

 

 

Fot. 1

 

 

 

 

Fot. 2