Imprezy masowe

Data publikacji 12.12.2016

Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych nakłada na organizatora szereg obowiązków. Na etapie organizacyjnym ważnym elementem jest uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, które zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2. poprzedzone musi być złożeniem wniosku do właściwego miejscem komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki pogotowia ratunkowego oraz państwowego inspektora sanitarnego o wydanie opinii o liczbie sił i środków niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia imprezy masowej, stanu technicznego wykorzystanego do tego celu obiektu lub terenu oraz o możliwych zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie trwania imprezy.
 

Wydanie opinii poprzedzone jest wykonaniem kontroli oraz zapoznania się z obiektem lub terenem, na którym ma odbyć się planowana impreza masowa. Po kontroli możliwe jest ocenienie, w jakim stopniu obiekt lub teren przygotowany jest do odbycia imprezy z punktu widzenia bezpieczeństwa jej uczestników.

Organizator nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem planowanej imprezy masowej składa wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy. Organem wydającym zezwolenie lub jego brak jest wymieniony w art. 24 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r. „wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania imprezy masowej. Organ wydaje zezwolenie na liczbę wskazanych przez organizatora imprez lub ich przeprowadzenie w okresie jednego roku.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych podstawą podjęcia przez Policję czynności zmierzających do wydania opinii w zakresie spełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków bezpieczeństwa jest złożony we właściwym terminie wniosek organizatora.

 

I.      Termin złożenia wniosku:

   W myśl przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych organizator nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy składa wniosek do właściwego miejscowo Komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji o wydanie opinii. Ponadto zaznaczyć należy, że wydaną opinie organizator powinien dołączyć do dokumentacji o wydanie zezwolenia niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji, Państwowej Straży Pożarnej, kierownik Pogotowia Ratunkowego oraz Państwowy Inspektor Sanitarny właściwej jednostki względem mającej odbyć się imprezy masowej wydają opinie do złożonego wniosku w ciągu 14 dni od chwili otrzymania. Opinie zachowują ważność przez 6 miesięcy od chwili wydania.

 

II.    Załączniki:

 Niezbędnym elementem w składanym do wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej są załączniki zgodnie z art. 25 u.b.i.m. w postaci informacji oraz dokumentacji w tym:

1.      graficzny planu obiektu lub terenu, na którym ma odbyć się impreza masowa z zawarciem oznaczenia dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestników imprezy masowej, zaznaczenie dróg dojazdowych dla pojazdów ratowniczych i Policji, oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów informacyjnych, punktów z wodą do picia lub służących do celów przeciwpożarowych, oznaczenia lokalizacji hydrantów, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej, a także innych elementów wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo uczestników imprezy;

2.      terminarz rozgrywek (w przypadku imprez masowych stale powtarzających się);

3.      program i regulaminu imprezy masowej, wraz z zawartą informacją dotyczącą  sposobu udostępnienia jej uczestnikom imprezy masowej jest jednym z bezwzględnych warunków uzyskania zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej;

4.      pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej i służby informacyjnej  zawierającą zadania służby porządkowej dotyczących wszystkich osób uczestniczących w imprezie masowej w tym warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej;

 

Ponadto we wniosku należy ująć informację o:

1.       rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu uczestników imprezy masowej z ewentualnym podziałem na sektory, rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i punktów sanitarnych oraz instrukcje postępowania w razie wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu czasie imprezy masowej;

2.      liczbie miejsc przewidzianych dla osób uczestniczących w imprezie masowej;

3.      przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego;

4.      firmie dokonującej ochrony imprezy masowej z podaniem ilości pracowników służb ochrony, oznakowaniu, wyposażeniu oraz rozmieszczeniu jej na terenie odbywającej się imprezy masowej;

5.      osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane: imię i nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończonym kursie dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy o charakterze podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;

6.      informacje dotyczące służby informacyjnej;

7.       o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej w przypadku meczu piłki nożnej jak i imprezy o podwyższonym ryzyku;

8.      o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Ważnym elementem prawnie nie ujętym jest podanie numeru telefonu kontaktowego dla Policji osób pełniących funkcje kierownicze w trakcie trwania imprezy masowej m. in.: kierownika do spraw bezpieczeństwa oraz szefa ochrony służby porządkowej ułatwia to późniejszą współpracę w razie podejmowania jakichkolwiek działań w związku z wydarzeniem nadzwyczajnym. W przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej należy umieścić informację o powiadomieniu podmiotów takich jak komendant oddziału Straży Granicznej oraz komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej w przypadku imprez organizowanych na terenie podporządkowanym lub nadzorującym przez Ministra Obrony Narodowej (terenach wojskowych).

Wniosek o wydanie opinii

Powrót na górę strony