Dostępność KPP w Płońsku

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Płońsku

Data publikacji 03.09.2023

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do zadań Policji należy m.in.:

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia,

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym,

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,

5) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,

7) współdziałanie z policjami innych państw.

Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, stanowiącą aparat pomocniczy przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Płońsku wykonuje na obszarze swojego działania zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Komenda Powiatowa Policji  w Płońsku realizuje swoje zadania na obszarze miast: Płońsk, Sochocin, Nowe Miasto i Raciąż oraz w gminach powiatu płońskiego: gminie Płońsk, Dzierzążnia, Baboszewo, Sochocin, Nowe Miasto, Joniec, Załuski, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo i Raciąż. Komendant Powiatowy Policji w Płońsku jest przełożonym policjantów na terenie miast i gmin powiatu płońskiego. Komendzie Powiatowej Policji w Płońsku podlega Komisariat Policji w Raciążu i trzy posterunki Policji mieszczące się w Nowym Mieście, Czerwiński nad Wisłą i Załuskach.

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Płońsku znajduje się przy ul. 1 Maja 3 w Płońsku. Mają do niego dostęp osoby z niepełnosprawnościami.

Powrót na górę strony