Dostępność KPP w Płońsku

Informacja o dostępności Komendy Powiatowej Policji w Płońsku dla osób z niepełnosprawnościami

Data publikacji 22.09.2020

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. 1 Maja 3  w Płońsku. Siedziba oznaczona jest  tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wstęp do budynku możliwy jest wejściem głównym od strony ul. 1 Maja. Znajduje się ono na jednym poziomie z chodnikiem. Za wejściem, po prawej stronie znajdują się schody, natomiast po lewej podjazd dla wózków.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Personel Recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W  jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby uzyskać informacje, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy wejść na stronę euslugi.policja.pl

W celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych od poniedziałku o piątku w godz. 8-15 w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu działa telefon 607 147 164, pod który osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wysyłać wiadomości sms.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

Wejście do obiektu KPP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  • celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej:

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji KPP.

Przed wejściem do strefy ochronnej zainstalowana jest przeszklona ścianka aluminiowa z drzwiami otwieranymi zamkiem elektromagnetycznym, do którego karty dostępu posiadają jedynie funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy. Interesanci i osoby postronne mają jedynie dostęp do poczekalni budynku Komendy. Do dalszej części obiektu prowadzą schody i winda osobowo-towarowa przystosowana również dla osób niepełnosprawnych.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduję się na parterze.Przed budynkiem, na parkingu  wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Powrót na górę strony