Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://mazowiecka.policja.gov.pl/wos zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do przedmiotowej strony Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Data publikacji strony internetowej: 2012.04.17.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń; mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- są nadawane na żywo,

- opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,

- nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,

- podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji, utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,

- utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,

- nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Deklarację sporządzono w dniu 2020-09-22 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Miejska Policji w Ostrołęce:

ul. Janusza Korczaka 16

adres poczty elektronicznej: tomasz.zeranski@ra.policja.gov.pl

telefon 47 704 14 14

Osobą odpowiedzialną jest kom. Tomasz Żerański , koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KMP w Ostrołęce.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

 

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

KMP Ostrołęka

Budynek Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Korczaka 16 w Ostrołęce, posiada cztery kondygnacje. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. W powyższym budynku swoją siedzibę mają również Centralne Biuro Śledcze Policji, Samodzielny Pododdział Prewencji Policji, Sekcja w Ostrołęce Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja w Ostrołęce Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Wejście na teren Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce dla interesantów możliwe jest wyłącznie od strony ul. Janusza Korczaka, teren  jest ogrodzony. Na teren Komendy wchodzi się z ul. Korczaka furtką, a do budynku prowadzi chodnik wraz z przejściem dla pieszych na terenie jednostki, który kończy się schodami do wejścia głównego. Punkt wyposażony jest w przejścia dla osób pieszych oraz bramę wjazdową dla pojazdów, które umożliwiają wejście oraz wjazd na teren jednostki również osobom niepełnosprawnym. 

Na terenie parkingu ogólnie dostępnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wyznaczone zostały miejsca parkingowe dla interesantów w ilości 5 szt. oraz miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane białą kopertą (P-20) oraz symbolem osoby na wózku (P-24) w ilości 7 szt.

Do wejścia głównego prowadzą schody (29 stopni) od strony ulicy Janusza Korczaka. Schody maja szerokość łączną 7,57 cm, na całej ich długości znajdują się barierki ( 4 szt). Każdy stopień schodów ma wysokość 16 cm, a długość 35 cm. Po lewej stronie w odleglości 15,23 cm od schodów znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po prawej stronie drzwi windy na wysokości 110 cm znajduje się dzwonek przywoławczy. Drzwi windy otwierają się ręcznie. Zatrzymanie się windy na przystanku nie jest sygnalizowane dźwiękiem. Winda zawozi interesanta na kondygnacje 2 wprost do holu głównego, gdzie znajduje się recepcja oraz pomieszczenie dyżurnych wraz z przeszklonym okienkiem dla interesantów. W holu głównym po prawej stronie w odległości 6,10 cm od bramek wejściowych znajduje się tablica informacyja wraz z nazwami poszczególnych Wydziałów KMP oraz numerami pokoi.

W holu głównym po prawej stronie w odległości 3,34 cm od wejścia znajduje się dyżurka, gdzie na wysokości 87cm usytuowane jest przeszklone okienko z zainstalowanym zestawem głośnomówiącym, które obsługiwane jest przez oficera dyżurnego.

Toaleta dla interesantów w holu głównym KMP w Ostrołęce znajduje się po lewej stronie, w odległości od wejścia głównego 5,70 cm i jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, drzwi są oznaczone kolorystycznie i odpowiednim piktogramem. Na poziomie 0,1, 2 budynku znajdują się również toalety przystosowane do potrzeb dla osób niepełnosprawnych.

W holu głównym po prawej stronie na wysokości 116 cm znajduje recepcja. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.W całym budynku są oznaczenia poszczególnych pięter oraz numery pokoi.

Wejście do obiektu KMP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem: danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem); celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej; numeru wydanej karty z nadrukiem „GOŚĆ”.

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie jednostki/komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji KMP.

Interesanci zewnętrzni wchodzą do obiektów KMP zlokalizowanych przy ul. Janusza Korczaka 16 wyłącznie przez recepcję KMP.

Interesanci wchodzący do obiektów KMP mogą być sprawdzeni przy użyciu bramki lub/oraz ręcznego wykrywacza metalu pod kątem wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (zgodnie z przyjętymi w tym zakresie w OIN procedurami postępowania).

Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody i windy.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu za bramkami znajdującymi się w głównym wejściu do budynku.

W budynku znajdują się windy prowadzące do wszystkich jego kondygnacji.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

 

Komisariat Policji w Myszyńcu

Komisariat Policji w Myszyńcu znajduje się w Myszyńcu przy ul. Dr. Pawłowskiego 15

Posterunek umiejscowiony jest w budynku stanowiącym własność gminy Myszyniec. Budynek posiada kondygnacje; piwnica; parter - gdzie mieszczą się dwie przychodnie lekarskie, I piętro na którym są pomieszczenia ratownictwa medycznego oraz pomieszczenia Komisariatu Policji w Myszyńcu, użytkowe poddasze - gdzie znajdują się mieszkania socjalne 

Do budynku prowadzą dwa wejścia w tym jedno wejście do przychodni lekarskich i jest to wejście główne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych a drugie wejście od frontu i jest to wejście dodatkowe do przychodni lekarskich i wspólne wejście do pomieszczeń znajdujących się na I piętrze oraz na poddaszu. W Budynku nie ma windy

Posterunek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku od strony drogi krajowej K-53. Parking przed budynkiem znajduje się od strony przedniej budynku (gdzie umieszczone jest wejście główne) i stron bocznych budynku. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla interesantów Komisariatu jak i miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Parkingi jak i plac na którym znajduje się budynek ogrodzony jest siatką od strony drogi krajowej i biegnącym wzdłuż chodniku oraz od strony sąsiadujących posesji po stronie lewej i prawej budynku

Przed wejściem znajduje się kolejna tablica informacyjna z oznaczeniem siedziby policji.

Przed wejściem znajdują się po lewej i prawej stronie schody o szerokości 160 cm. w ilości 7 stopni  po obydwu stronach drzwi. Każdy stopień ma wysokość 14 cm i głębokość 30 cm.

Drzwi wejściowe na klatkę schodową mają po otwarciu 102 cm. szerokości. Następnie znajdują się kolejne drzwi o szerokości 106 cm.

Do drzwi komisariatu prowadzą schody o szerokości 135 cm. w ilości 11 stopni z podestem schodowym i 8 stopni schodów. Wysokość każdego stopnia 18 cm. i głębokość 28 cm. Schody wyposażone są w barierkę bezpieczeństwa na wysokości 90 cm. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Na drzwiach wejściowych do pomieszczeń komisariatu na wysokości 137 cm znajduje się dzwonek przywoławczy. Drzwi po ich otwarciu mają szerokość 100 cm.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza Komisariatu i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy, drzwi do pokoi po otwarciu są szerokości 90 cm. na podłogach nie ma umieszczonych progów. W pomieszczeniach komisariatu  są dwie toalety męka i damska i nie ma oddzielnej toalety dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godziny 10 do 14 przez komendanta komisariatu, bądź wyznaczonego do tego celu policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym w godzinach od 08.00-16.00 z sekretarką, Numery telefonów są dostępne na stronie Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do powyższego budynku od strony frontowej.

Wejście główne prowadzące do budynku do przychodni lekarskich wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych o szerokości 110 cm z barierką ochronną umieszczoną do wysokość i 100 cm. by dostać się do pomieszczeń komisariatu należy pokonać schody opisane w pkt. 7.

                                                                          

Posterunek Policji w Kadzidle

Posterunek Policji w Kadzidle znajduje się w Kadzidle przy ul. Słonecznej 2.

Posterunek umiejscowiony jest w budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle. Posiada osobne wejście od strony podwórka. Posterunek umiejscowiony jest na tzw. wysokim parterze. W budynku nie ma windy.

Posterunek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku od strony parkingu. Parking jest wzdłuż ogrodzenia szkoły. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla interesantów posterunku, jedyne 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnością znajdują się jedynie przed wejściem do Szkoły w odległości 50m od furtki prowadzącej do wejścia do posterunku.

Furtka wejściowa na teren jest szeroka na 110cm, chodnik prowadzący do Posterunku ma szerokość 180cm.

Przed wejściem znajduje się kolejna tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji.

Przed wejściem jest podest wysokości 13cm i długości 200cm.

Drzwi wejściowe na klatkę schodową mają szerokość 110cm z dodatkowym otwieranym skrzydłem szerokości 50 cm. Po otwarciu szerokość wejścia wynosi 160cm.

Do drzwi głównych prowadzą schody, 9 stopni, wysokość stopnia 15 cm, długość stopnia 28 cm, szerokość klatki 120cm. Schody wyposażone są jedynie w barierkę bezpieczeństwa wysokości 110cm. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Na drzwiach na wysokości 160 cm znajduje się dzwonek przywoławczy.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza Posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma toalety dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godziny 10:00 do 14:00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem posterunku. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku posterunku.

Posterunek Policji w Łysych

Posterunek Policji w Łysych znajduje się przy ul. Ostrołęckiej 2.

Posterunek umiejscowiony jest w budynku Urzędu Gminy w Łysych. Posiada osobne wejście - wejście główne od ul. Ostrołęckiej. Posterunek znajduje się na parterze - przed wejściem głównym znajdują się 5 - stopniowe schody. W budynku jednostki nie ma windy. Wejście tzw. tylne znajduje się na parterze, gdzie występują schody o łącznej ilości stopni 3.

Nazwa „Posterunek Policji w Łysych” usytuowana jest przy wejściu głównym. Ponadto na budynku znajduje się napis „Policja” widoczny zarówno od ul. Ostrołęckiej jak i ul. Sienkiewicza. Parking znajduje się bezpośrednio przy budynku Urzędu Gminy oraz Posterunku Policji - wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych - bezpośrednio przy wejściu do Urzędu Gminy.

Teren wokół Posterunku jest otwarty - brak płotów, furtek, szerokość chodnika prowadzącego do jednostki wynosi 110 cm.

Drzwi główne mają szerokość skrzydła 80 cm, a drzwi tzw. tylne mają szerokość skrzydła 80 cm.

Przy drzwiach głównych na wysokości 145 cm znajduje się dzwonek przywoławczy.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza Posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku znajduje się jedna ogólna toaleta - brak w niej udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godziny 10:00 do 14:00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto w sytuacji nieobecności kierownika lub osoby przez niego wyznaczonej interesanci przyjmowani są w Komisariacie Policji w Myszyńcu. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku Posterunku.                                                                            

Posterunek Policji w Goworowie

Posterunek Policji w Goworowie znajduje się przy ul. Szkolnej 16A w Goworowie. Posterunek umiejscowiony jest na pierwszym piętrze w budynku, który posiada trzy kondygnacje. Posiada wejście od strony chodnika prowadzącego do Urzędu Gminy Goworowo. W budynku nie ma windy. Budynek Posterunku nie jest oznaczony nazwą ulicy i numerem. Na ul. Szkolnej umiejscowiony jest znak kierunkowy prowadzący do Posterunku Policji. Tylna część budynku jest ogrodzona natomiast przednia część budynku od strony głównego wejścia jest nieogrodzona i jest ogólnie dostępna. Parking znajduje się od strony dojazdowej do budynku, nie ma wyznaczonych miejsc dla interesantów oraz nie ma wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Na budynku przed głównym wejściem znajduje się kolejna tablica informująca z oznaczeniem Posterunku Policji w Goworowie oraz domofon zainstalowany na wysokości 140 cm. Przed wejściem głównym umiejscowiony jest podest wysokości 4 cm i długości 154 cm. Główne drzwi wejściowe mają szerokości 96 cm. z dodatkowym otwierającym się skrzydłem szerokości 44 cm. Po otwarciu szerokość wejścia wynosi łącznie 140 cm. W dolnej części głównych drzwi znajduje się metalowy próg o wysokości 6,5 cm i szerokości 96 cm. Za wejściem głównym w odległości 200 cm. znajdują się drzwi wejściowe na klatkę schodową o szerokości 80cm. z dodatkowym otwierającym się skrzydłem szerokości 40 cm. Po otwarciu drzwi na klatkę schodową szerokość wejścia wynosi łącznie 120 cm. Do drzwi pomieszczeń posterunku prowadzą schody: 29 stopni, wysokość stopnia 15 cm. głębokość stopnia 28 cm, szerokość klatki schodowej 110 cm. Schody wyposażone są w barierkę bezpieczeństwa o wysokości 115cm. Obok drzwi prowadzących do pomieszczeń posterunku na wysokości 143cm. znajduje się dzwonek przywoławczy. Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza z posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności. Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. W budynku nie ma toalety dla interesantów. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godz. 10:00 do 14:00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem posterunku. Numery telefonów są dostępne na stronie Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku posterunku.                      

 

Posterunek Policji w Baranowie

 

Posterunek Policji w Baranowie znajduje się w msc. Baranowo pl. Rynek 7.

Posterunek umiejscowiony jest w budynku Urzędu Gminy w Baranowie od wschodniej strony. Posiada odrębne wejście. Usytuowany jest na parterze, na jednej kondygnacji.

Posterunek oznaczony jest tablicą informacyjną. Przed posterunkiem znajduje się parking samochodowy z wyznaczonym jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Przed drzwiami wejściowymi do Posterunku Policji w Baranowie znajduje się niewielki  podjazd dla osób niepełnosprawnych o szerokości 150cm, długości 3,50 m na wysokość 17 cm.

Do Posterunku Policji prowadzą drzwi wejściowe w połowie przeszklone o szerokości 105 cm. Próg drzwi wynosi 2,5 cm.

Interesanci nie mogą po obiekcie poruszać się sami. Do interesanta bezpośrednio po wejściu podchodzi policjant.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku. Szerokość drzwi w pomieszczeniach  wynosi 90 cm.

W posterunku znajduje się jedna toaleta przystosowana także dla osób niepełnosprawnych.

Do posterunku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy Posterunku nie ma urządzeń dźwiękowych prowadzących osoby niewidome lub słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W posterunku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani w każdy wtorek w godz. 10.00 – 14.00 przez kierownika posterunku, bądź wyznaczonego policjanta. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem posterunku. Numery telefonów są dostępne na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku posterunku.

 

Posterunek Policji  w Czerwinie

Budynek posterunku policji w Czerwinie jest wolnostojący, składa się z parteru i 2 pięter. W budynku nie ma windy, jest to budynek Urzędu Gminy Czerwin w którym poza siedzibą Urzędu Gminy znajdują się : Biblioteka Gminna, Urząd Pocztowy, Gminny Ośrodek Pomocy. Posterunek  oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku. Na zewnętrznej ścianie budynku nad wejściem do Posterunku  znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji. Wejście główne do Posterunku  znajduje się od ulicy Piastowskiej. Do drzwi głównych prowadzą schody, cztery stopnie o wysokości 20 cm, głębokości 30 cm oraz szerokości 200 cm. Schody te nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Po wejściu drzwiami głównymi o wymiarach 90 cm szerokości i 200 cm wysokości znajduje się hol główny. Na wprost holu są drzwi  i okienko oznaczone napisem „DYŻURNY ”, przez które interesant jest obsługiwany przez policjantów Posterunku. Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani z poczekalni - holu przez funkcjonariusza Posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności. Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami. Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy znajdujących się na parterze. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. W budynku nie ma toalety dla interesantów. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Przed budynkiem Posterunku brak parkingu dla interesantów. Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Posterunek nie ma obsługi całodobowej, kierownik posterunku przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00, numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz wywieszone w widocznym miejscu przy wejściu do posterunku .

Punkt przyjęć interesantów w Lelisie

Punkt przyjęć interesanta w Lelisie z znajduje się w Lelisie na ul. Szkolnej 48. Punkt znajduje się w budynku usytuowanym przy Szkole Podstawowej w Lelisie w budynku Centrum Kultury  Biblioteki i Sportu posiada wspólne z w/w instytucja wejście do pomieszczenia o szerokości 100cm. Do budynku wchodzi się po 4 schodach, budynek umieszczony na parterze posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku posiada oznaczenie z nazwą miejscowości  z parkingiem usytuowanym od strony szkoły, boiska i wzdłuż ulicy szkolnej, nie ma wyznaczonych miejsc dla interesantów. Budynek z Punktem przyjęć nie jest ogrodzony, wejście usytuowane jest od strony wejścia do szkoły Podstawowej, od parkingu do wejścia teren jest wybrukowany kostką przy wejściu nie ma dzwonka przywołującego, interesanci umawiają się wcześniej telefoniczni z dzielnicowym. Interesanci obsługiwani są w jednym pomieszczeniu po uprzednim umówieniu, w budynku nie ma toalety dla interesantów . Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych. W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Punkt przyjęć interesantów nie ma obsługi całodobowej. Interesanci mogą umówić się na spotkanie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z dzielnicowym danego rejonu. Numery telefonów są dostępne na stronie komendy miejskiej policji w Ostrołęce oraz są wywieszone na drzwiach wejściowych do punktu przyjęć interesantów. 

Punkt przyjęć interesantów w Ostrołęce, osiedle Centrum

Punkt przyjęć interesantów osiedla centrum w Ostrołęce znajduje się na przy ul. Sikorskiego 4. Punkt przyjęć interesantów umiejscowiony jest w budynku ogólnodostępnym, którego administratorem i właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum. Punkt przyjęć interesantów ma wejście od strony ulicy Kleeberga tuż przy sklepie Prim. Znajduje się na I piętrze. Obok punktu przyjęć funkcjonuje Poczta Polska, biblioteka, świetlica środowiskowa dla dzieci „Gwiazdki” oraz lokal usługowy fryzjer „Tomasz”. W budynku nie ma windy.

Budynek oznaczony jest numerem porządkowym 4, zarówno od strony ulicy  Sikorskiego jak i od strony ulicy Kleeberga. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla interesantów punktu przyjęć, są jedynie dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Znajdują się one w odległości około 20 m od schodów prowadzących do budynku, w którym znajduje się punkt przyjęć interesantów. Teren nie jest ogrodzony, do budynku prowadzi szeroki chodnik. Przed wejściem, na kracie znajdującej się w połowie schodów znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem punktu przyjęć interesantów. Przed wejściem jest podest z czterema stopniami, wysokość stopnia 11 cm, długość stopnia 35 cm, szerokość podestu około 200 cm i długości około 3m.Na korytarz ogólny na I piętro budynku przechodzi się przez kratę o szerokości 95 cm, znajdującą się w połowie schodów, dwie pary drzwi o szerokości 100 cm nie ma możliwości otwierania dodatkowych skrzydeł.

Do wejścia budynku prowadzą schody, 13 stopni, wysokość stopnia 13 cm, długość stopnia 39 cm, spocznica o długości około 200 cm a następnie kolejne 13 stopni, wysokość stopnia 13 cm, długość stopnia 39 cm, szerokość schodów 180 cm. Schody wyposażone są w barierkę bezpieczeństwa o wysokości 110 cm 118 cm na stopnicach. Schody nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Spotkanie w punkcie przyjęć interesantów odbywają się po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Interesanci poruszają się sami po obiekcie w którym znajduje się punkt przyjęć. W punkcie przyjęć przebywają razem z funkcjonariuszem policji. Interesanci obsługiwani są w pomieszczeniu punktu przyjęć. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma toalety dla interesantów. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujący i psem przewodnikiem. Okolice budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Punkt przyjęć interesantów nie ma obsługi całodobowej. Interesanci mogą umówić się na spotkanie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z dzielnicowym danego rejonu. Numery telefonów są dostępne na stronie komendy miejskiej policji w Ostrołęce oraz są wywieszone na drzwiach wejściowych do punktu przyjęć interesantów. 

 

Punkt przyjęć interesantów w Olszewie-Borkach

Punkt Przyjęć Interesantów znajduje się w Olszewie-Borkach przy ul. Broniewskiego 19.

Punkt Przyjęć Interesantów umiejscowiony jest w budynku Biblioteki Publicznej Gminnej. Posiada osobne wejście boczne od strony ulicy. PPI umiejscowiony jest na pierwszym piętrze. W budynku nie ma windy.

 PPI nie jest oznaczony od strony ulicy. Parking znajduje się przy ulicy Broniewskiego. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla interesantów PPI, brak miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do bocznych drzwi budynku nie jest ogrodzone, chodnik prowadzący do PPI jest szerokości 300cm.

Przed wejściem znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem PPI.

Przed wejściem brak jest podestu.

Drzwi wejściowe na klatkę schodową mają szerokości 120 cm z dodatkiem otwieranym skrzydłem szerokości 120cm. Po otwarciu szerokość wejścia wynosi 240 cm.

Drzwi wejściowe do budynku nie posiadają progu wejściowego

Schody wyposażone są w barierkę bezpieczeństwa wysokości 110cm, jest ich sztuk 34. Schody nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

 Budynek nie jest wyposażony w domofon ani dzwonek przywoławczy.

 Interesanci mogą poruszać się sami w budynku gdzie usytuowany jest PPI

DO PPI przyjmowani są interesanci indywidualnie.

Do budynku raczej nie można wchodzić ze zwierzakami.

W okolicy budynku jak i w budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

PPI nie ma obsługi całodobowej. Interesanci są przyjmowani w każdą środę w godz. 10.00-12.00 przez dzielnicowych. Po telefonicznym kontakcie można umówić się na spotkanie w PPI. Numery telefonów są dostępne na stronie KMP w Ostrołęce, aplikacji „Moja Komenda” oraz wywieszone przed drzwiami do budynku oraz na drzwiach do pomieszczenia.

Powrót na górę strony