Informacje

Służba w Policji - rekrutacja na rok 2018

Data publikacji 22.02.2017

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu
ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji
w 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2018 roku:

·         20 marca 2018 r.           – 15 osób                           

·         2 lipca 2018 r.               –  25 osób

·         24 września 2018 r.      –  55 osób

·         27 grudnia 2018 r.        –  57 osób

 

w następujących jednostkach:

·   Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku,

·   Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu

 

Komendach Miejskich Policji w:

·   Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

 

Komendach Powiatowych Policji w:

BiałobrzegachCiechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

· obywatel polski o nieposzlakowanej opinii

· nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

· korzystający z pełni praw publicznych

· posiadający co najmniej średnie wykształcenie

· posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

· dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Osoby zainteresowane  przyjęciem  do  służby  w  Policji  powinny  złożyć  OSOBIŚCIE w  Komendzie  Miejskiej / Powiatowej  Policji  lub  w  Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 - ego Listopada 37/59 (parter)  we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9 00 - 13 00 (tel. 48 345 31 20, 48 345 20 15, 48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 29 53, 48 345 20 64)

 

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

· podanie o przyjęcie do służby w Policji

· wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) 

· kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru

· kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru

· kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów   

· pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./

 

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:

·         dowód osobisty,

·         książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.

 

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:

· wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,

· wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

· tytuł ratownika lub ratownika medycznego,

· uprawnienia instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,

· uprawnienia  ratownika  wodnego,  uprawnienia  w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez  licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do prowadzenia łodzi  motorowej,

·  prawo jazy kat. „A” lub „C”.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

        Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

z siedzibą w RADOMIU

Osoby zamieszkujące na terenie powiatu ostrołęckiego zainteresowane przyjęciem do służby w Policji, mogą składać dokumenty w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce przy ul. Korczaka 16 ( Zespół Kadr i Szkoenia) w każdą środę w godzinach 13:00 - 15:00.

Informacja pod numerem telefonu (0 29) 760 – 15 – 68.

Powrót na górę strony