SKARGI I WNIOSKI

Data publikacji 18.02.2021

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:

Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. K. Piłata 12

telefaksem przesyłać na numer:

47 7044 205

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:

kppostrowmaz@ra.policja.gov.pl

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

fax. (22) 827 64 53

centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej  lub  I Za-ca Komendanta Powiatowego Policji

w budynku KPP w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. K. Piłata 12 pok. Nr 16

w każdą środę

w godzinach 1530- 1730

wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę

w Sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji

w Ostrowi Mazowieckiej

tel. 47 704 42 05

                lub osobiście w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej .

Jednostką nadrzędną nad KPP w Ostrowi Mazowieckiej jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze przez:

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI lub wyznaczony przez niego I ZASTĘPCA KOMENDANTA lub ZASTĘPCY KOMENDANTA

PJMPRZYJMUJĄ JĄ OBYWATELI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW:

I ZASTĘPCA KOMENDANTA lub ZASTĘPCY KOMENDANTA

PRZYJMUJĄ OBYWATELI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW:

W KAŻDY WTOREK W GODZINACH od 13.00 do 17.30

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59.

Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę pod nr tel. 47 701 30 00 lub 47 701 22 02 .

Policjanci lub pracownicy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP zs. w Radomiu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 (łącznik) I piętro, pokoje

nr 110, 111 i 112:

·   w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 17.30,

·   w pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8.00 do 15.30.

Ponadto, interesanci przyjmowani są przez komendantów miejskich i powiatowych Policji w wyznaczonych przez nich dniach i godzinach.

Komendant Główny Policji wyznaczył I Zastępcę oraz Zastępców Komendanta Głównego Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki w godzinach 15.00 - 17.00, po uprzednim zgłoszeniu – telefonicznym na numer telefonu skargowego, tj. 22 601-22-72 lub w ramach przyjęć interesantów podczas dyżuru skargowego pełnionego przez funkcjonariuszy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP.

Linki do strony KWP zs. w Radomiu: www.bip.mazowiecka.policja.gov.pl


Ochrona prawna skarżącego

 

Art.225 §1 KPA cytat „ Nikt nie może być narażonym na jakiekolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu

złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji

o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”

 

Ważne

”Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działanie osoby

składającej skargę lub wniosek.

 W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez

 wniesienie skargi  lub wniosku narusza dobra chronienia innych osób,

dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi,

 albo też ujawnia prawnie chronione informacje „.

J. Borkowski, w Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

Powrót na górę strony