Komunikaty

SKARGI I WNIOSKI

Data publikacji 28.11.2016

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że: Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).

Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu".

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. K. Piłata 12

telefaksem przesyłać na numer:

(029) 7469249

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:

kppostrowmaz@ra.policja.gov.pl

 

INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE

 

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej / I Z-ca Komendanta 

w budynku KPP w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. K. Piłata 12 pok. Nr 16

 

w każdy poniedziałek

w godzinach 1530- 1730

 

wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę

w Sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji

w Ostrowi Mazowieckiej

 

tel. (029) 7469205

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

 

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

fax. (22) 827 64 53

centrala: 0-22 55 17 700


 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00


 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40 -- 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00


 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00


 

Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

 

 

Jednostką nadrzędną nad KPP w Ostrowi Mazowieckiej jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.

 

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW INTERESANCI PRZYJMOWANI SĄ PRZEZ:

Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji lub wyznaczonego przez niego  Zastępcę Komendanta w budynku KWP z/s w Radomiu przy ul. 11-go Listopada 37/59 - w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 17.30,

wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę w sekretariacie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji     - IIp. pok. Nr 200, tel. 483452202

 

 

Policjanci lub pracownicy Zespołu Skarg i Wniosków  Wydziału Kontroli KWP z/s w Radomiu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w budynku KWP z/s w Radomiu przy ul. 11-go Listopada 37/59,(łącznik)  Ip., pokoje nr 110, 111 i 112 , tel.483452351

w każdy wtorek w godz. 8.00-17.30

w pozostałe dni służby/pracy w godz. 8.00-15.30

 

W Komendzie Głównej Policji (Warszawa ul.Puławska 148/150) interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w dni robocze w godz. 9.00-15.00 (w poniedziałki do godz. 17.30) przez oficerów działających z upoważnienia i w imieniu Komendanta Głównego Policji.

 

Linki do strony KWP zs. w Radomiu: www.bip.mazowiecka.policja.gov.pl

Powrót na górę strony