Aktualności

Oferta pracy w ostrowskiej komendzie

Data publikacji 06.03.2023

Poszukujemy kandydata na stanowisko robotnika gospodarczego.

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

poszukuje pracownika na stanowisko robotnika gospodarczego

 

Robotnik gospodarczy – 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę
w Zespole  Finansów i Zaopatrzenia Referatu Ogólnego

Miejsce pracy: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej,  ul. Płk. K. Piłata 12

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola sprawności i naprawa urządzeń i sprzętu komendy.
 • Okresowe konserwowanie (malowanie) elementów metalowych (ogrodzenie, drzwi)
  i drewnianych.
 • Konserwowanie i naprawa zamków.
 • Wymiana żarówek.
 • Naprawa urządzeń sanitarno-kanalizacyjnych i sanitarnych w razie potrzeby.
 • Naprawa i wymiana uchwytów okiennych.
 • Wykonywanie drobnych prac murarskich.
 • Drobne naprawy dachu i rynien.
 • Koszenie trawników.
 • Utrzymanie czystości na placu i terenie przyległym do budynku komendy.
 • Dbałość o konserwacje i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi.
 • Wykonywanie prostych czynności obsługowych przy użytkowanych pojazdach służbowych np. wymiana żarówek, wydawanie płynów do spryskiwaczy).
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
 • Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu.
 • Przestrzeganie  czasu pracy ustalonego u pracodawcy, regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji obowiązujących w Komendzie Powiatowej Policji w  Ostrowi Mazowieckiej.
 1. Warunki Pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • dyspozycyjność
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • Budynek i teren przyległy KPP Ostrów Mazowiecka
 • oświetlenie naturalne i sztuczne

 

Wymagania związane ze stosunkiem pracy:

  • wykształcenie  średnie lub zawodowe
  • dobra organizacja pracy
  • systematyczność w działaniu
  • dokładność
  • samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie ukończonych kursów, uprawnień, przeszkoleń

 

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Osoby , których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty należy  składać lub przesłać w terminie do dnia 17 marca  2023 roku pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

ul. K. Piłata 12

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu:  47 70 44 226, 47 70 44 223.

 

mł.asp Marzena Laczkowska

 

 

 

Powrót na górę strony