Aktualności

STOP handlowi ludźmi

Data publikacji 18.11.2022

Trwają działaniach w ramach ogólnopolskiego projektu pn. „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego”, realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego: instrumentu współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego.

Przestępstwo handlu ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa, stanowiącą jedną z najcięższych zbrodni, rażąco godzącą w podstawowe prawa człowieka. Jest przestępstwem wieloczynnościowym naruszającym niezbywalne prawo każdego człowieka do wolności i godności zagwarantowanej przez liczne porozumienia międzynarodowe, a także przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Różnorodność form wykorzystania, transgraniczność, zróżnicowanie stosowanych przez sprawców środków przemocy, trudne, nieraz sprzeczne emocje ofiar, a także niejednolity odbiór społeczny procederu w zależności od regionu świata – wszystko to czyni z handlu ludźmi wyzwanie dla społeczności międzynarodowej, organów władzy i organów ścigania. Ponadto wieloetapowość
i  skomplikowanie znamion tego przestępstwa często utrudniają trafną identyfikację zjawiska handlu ludźmi, w tym identyfikację osób pokrzywdzonych tym czynem zabronionym.

Mając świadomość tego, że każdy może stać się ofiarą handlu ludźmi, przestępstwa, które jest trzecim pod względem wielkości dochodów nielegalnym biznesem, tuż po handlu bronią i narkotykami, Biuro Prewencji wraz z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji realizują działania w ramach ogólnopolskiego projektu „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego”, którego głównym założeniem jest zwiększenie skuteczności Policji w identyfikacji ofiar handlu ludźmi.

Przedsięwzięcie finansowane w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, realizowane będzie do końca 2022 r.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • wzrost kompetencji koordynatorów ds. handlu ludźmi w zakresie wczesnej identyfikacji ofiar i prowadzenia spotkań ze społeczeństwem oraz
  • wytworzenie impulsu służącego wzbudzeniu świadomości zagrożeń współczesnym niewolnictwem.

Beneficjentami projektu są zarówno funkcjonariusze służby kryminalnej i służby prewencyjnej, zajmujący się koordynacją zapobiegania oraz zwalczania przestępstwa handlu ludźmi na poziomie regionalnym i lokalnym, jak i osoby w wieku 16-45 lat, wyjeżdżające bądź noszące się z zamiarem wyjazdu do pracy poza granice kraju jako osoby najbardziej narażone na zjawisko handlu ludźmi, w tym zjawisko wyzysku pracowniczego.

Wśród działań projektowych należy wymienić m.in.:

  • opracowanie materiałów edukacyjnych dla funkcjonariuszy Policji,
  • szkolenia specjalistyczne dla funkcjonariuszy Policji zajmujących się koordynacją zapobiegania oraz zwalczania przestępstwa handlu ludźmi na poziomie regionalnym i lokalnym, prowadzone na terenie całego kraju,
  • przygotowanie spotu na temat zapobiegania handlowi ludźmi,
  • opracowanie oraz wydruk 300 000 egzemplarzy ulotek informacyjnych,
  • międzynarodową konferencję będącą okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w obszarze zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi.

Opracowane broszury informacyjno-edukacyjne dedykowane są osobom najbardziej narażonym na zjawisko handlu ludźmi, informacje tam zawarte mają za zadanie uwrażliwienie obywateli na symptomy tego zjawiska, obalenie mitów i błędnych przekonań oraz zawierają podpowiedzi, jakie są ich prawa i gdzie w sytuacji zagrożenia mogą szukać pomocy. Celem produkcji i emisji spotu jest dotarcie do jak największej grupy odbiorców w celu podniesienia świadomości osób wyjeżdżających bądź noszących się z zamiarem wyjazdu do pracy poza granice kraju, w tym młodzieży, w obszarze zagrożeń wiążących się z przestępstwem handlu ludźmi, przede wszystkim wyzyskiem pracowniczym.

Podkreślić należy, że współczesnych niewolników jest więcej niż kiedykolwiek w historii, a samo zjawisko podlega bardzo dynamicznym przemianom. Mamy nadzieję, że realizowany obecnie projekt pomoże w sprawnej i skutecznej identyfikacji ofiar handlu ludźmi.

Wspólnie powiedzmy STOP handlowi ludźmi.

źródło:(Biuro Prewencji KGP/ mw)

Powrót na górę strony