Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw prezydialnych w Zespole Prezydialnym Referatu Ogólnego ostrowskiej komendy

Data publikacji 14.04.2021

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka ul. płk. Karola Piłata 12
Ogłoszenie nr 76970 / 14.04.2021
Inspektor do spraw: prezydialnych w Zespole Prezydialnym Referatu Ogólnego
Liczba stanowisk 1
Wymiar etatu 1
Status :nabór w toku
Miejsce pracy
Ostrów Mazowiecka
ul. płk. Karola Piłata 12
Ważne do
28 kwietnia 2021 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne 2800,04 zł brutto

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
- ewidencja przepisów prawnych wpływających do jednostki i ich dystrybucja na poziomie KPP w Ostrowi Mazowieckiej,

- aktualizowanie na bieżąco zbioru aktów prawnych jednostki oraz zapoznanie z przepisami policjantów i pracowników
jednostki,
- sporządzanie przepisów wydawanych na poziomie KPP w Ostrowi Mazowieckiej w oparciu już istniejące,
- sporządzanie wykazów na pocztę specjalną
- sporządzanie wykazów na Pocztę Polską
- comiesięczne rozliczanie kosztów poniesionych przez jednostkę w związku z korespondencją przesyłaną za
pośrednictwem Poczty Polskiej
- prowadzenie rejestru teczek ,dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych
- prowadzenie powielarni dla potrzeb Wydziałów KPP w Ostrowi Mazowieckiej
- pisanie poleceń wydanych przez komendanta oraz protokołowanie odpraw

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w administracji lub pracy biurowej, znajomość obsługi komputera i sprzętu biurowego, umiejętność interpretacji przepisów
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe administracja
komunikatywność
samodzielność
dyspozycyjność

Co oferujemy
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dostępność
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy:
naturalne i sztuczne oświetlenie
wymuszona pozycja ciała
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
brak podjazdu dla osób niepełnosprawynych

Dodatkowe informacje
Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia
dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
- test wiedzy - I etap
- rozmowa kwalifikacyjna - II etap
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
- CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu
pracy
Aplikuj do: 28 kwietnia 2021

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 76970" na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej
Sekretariat Zespołu Prezydialnego Referatu Ogólnego
ul. płk. Karola Piłata 12
07-300 Ostrów Mazowiecka

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: Zespół Kadr i Szkolenia
tel. 47 7044223, 47 7044265,
Dokumenty należy złożyć do: 28.04.2021
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej ul. płk. Karola Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Kontakt do inspektora ochrony danych: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej ul. płk. Karola Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Cel przetwarzania danych:
- przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom

Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Wzory oświadczeń w załączniku

Pliki do pobrania

  • 399.93 KB
Powrót na górę strony