Skargi i Wnioski

Skargi i Wnioski

Data publikacji 24.11.2016

Skargi i wnioski

 

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:

    „Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej”.

    Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 z 2002 r. poz. 46)

   Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

   Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.  

 Skargi składane pisemnie, za pośrednictwem poczty, należy kierować na adres:

                                                                              Komenda Powiatowa Policji w Mławie

                                                                                             ul. Sienkiewicza 2

                                                                                               06- 500 Mława

                                                                                               

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”. 

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:  poniedziałek w godz.: 9:00-17:00; od wtorku do piątku w godz.: 9:00-15:00

 fax.  (22) 827 64 53 centrala tel.0-22 55 17 700 

 

W sprawie skarg i wniosków interesantów przyjmuje:

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W MŁAWIE

lub wyznaczony przez niego

I ZASTĘPCA KOMENDANTA

 

W KAŻDY WTOREK W GODZINACH od 15.00 do 17.00

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Powiatowej Policji w Mławie przy ul. Sienkiewicza 2. Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę pod nr  tel. 47 703 62 11 lub osobiście w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji.

Specjalista Jednoosobowego Stanowiska Ds. Skarg i Wniosków KPP w Mławie przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w budynku Komendy Powiatowej Policji w Mławie przy ul. Sienkiewicza 2 w pokoju nr 104 w dni służby/pracy w godz. od 8.00 do 16.00.

Jednostką nadrzędną nad KPP w Mławie jest Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu.

Komendant  Wojewódzki Policji  lub wyznaczony przez niego I Zastępca Komendanta lub Zastępcy Komendanta przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 17.30. Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59. Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę, nr tel. 47 701 30 00,  47 701 22 02 lub osobiście w sekretariacie Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Policjanci lub pracownicy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP z/s w Radomiu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59  w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 17.30. W pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8.00 do 15.30.

 

Ochrona prawna skarżącego

Art. 225 § 1 kpa przewiduje ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy, cyt. „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.”

WAŻNE

„Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę
lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi
lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje.

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813”

 

Linki do strony KWP zs. w Radomiu: www.bip.mazowiecka.policja.gov.pl       

 

Powrót na górę strony