PETYCJE - KPP w Mławie

PETYCJE

Data publikacji 13.08.2018

Zbiorcza  informacja o petycjach

rozpatrzonych w 2016 roku przez Komendę Powiatową Policji w Mławie

 

      W okresie od 01.01 stycznia 2016  roku do 31 grudnia 2016 roku, do Komendy Powiatowej Policji w Mławie nie wpłynęły i nie były rozpatrywane petycje w trybie przepisów określonych w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Zbiorcza  informacja o petycjach

rozpatrzonych w 2017 roku przez Komendę Powiatową Policji w Mławie

 

      W okresie od 01.01 stycznia 2017  roku do 31 grudnia 2017 roku, do Komendy Powiatowej Policji w Mławie nie wpłynęły i nie były rozpatrywane petycje w trybie przepisów określonych w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

 

 

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1195). 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. 

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna. 

Rozpatrywanie i załatwianie petycji składanych do Komendanta Powiatowego Policji w Mławie powierzone jest Jednoosobowemu Stanowisku ds. Kontroli KPP w Mławie.

 Petycja może być złożona w interesie:

1)    publicznym;

2)    podmiotu wnoszącego petycję;

3)    podmiotu trzeciego, za jego zgodą. 

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

·         petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

·         petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. 

Petycja powinna zawierać: 

1)    oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2)    wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3)    oznaczenie adresata petycji;

4)    wskazanie przedmiotu petycji.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia. 

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o petycjach. 

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot ten, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej - zgoda jest dołączana do petycji. 

W przypadku, gdy Komendant Powiatowy Policji w Mławie nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. 

Petycję składaną w formie pisemnej należy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Mławie

ul. Sienkiewicza 2

06-500 Mława

lub faksem przesłać na numer:

47 703 62 48

Petycję składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej można kierować poprzez:

adres e-mail: kppmlawa@ra.policja.gov.pl 

Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Powyższe informacje, są niezwłocznie aktualizowane o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

 

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym wyżej terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy.

 

Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Powrót na górę strony