Aktualności

PROJEKT "HEJT - TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ"

Data publikacji 17.08.2020

Przeczytaj informację, nagraj spot i weź udział w ważnej, lokalnej kampanii społecznej. Projekt skierowany jest do młodzieży z klas 8 szkół podstawowych w Mławie.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Lepsze jutro”, Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie oraz Komenda Powiatowa Policji w Mławie przystąpili do realizacji zadania publicznego w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2020 roku. Celem zadania jest przeciwdziałanie oraz ograniczanie zjawiska przemocy wśród dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne z elementami socjoterapii. Projekt skierowany jest do młodzieży z klas 8 szkół podstawowych i będzie realizowany w szkołach: SP 1, SP 4 i SP 7.
W ramach przedsięwzięcia organizowany jest konkurs na spot pt. ,,Hejt- Twoja odpowiedzialność”, który jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 14-17 lat z terenu Miasta Mława. Celem konkursu jest poszerzenie świadomości oraz niwelowanie przemocy i cyberprzemocy w różnych grupach społecznych, edukacja i profilaktyka lokalnej społeczności. Zgłoszenie i spot konkursowy należy przesłać / dostarczyć do dnia 25.09.2020 r. do godz. 10.00 do siedziby Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie przy ul. Słowackiego 18 lub na adres lepszejutro2012@wp.pl .
Warunki konkursu :
- Spot foto/video nie może trwać dłużej niż 60 s.
- Spot powinien być nagrany na płytę DVD. Płyta powinna być podpisana ( w sytuacji, gdy spot i zgłoszenie będzie dostarczane do siedziby ZOW)
• Konkurs jest otwarty dla osób w wieku 14 – 17 lat z terenu Miasta Mławy,
• Każdy uczestnik ma prawo zgłosić tylko jeden spot, dopuszcza się spoty autorstwa kilku osób,
• Ze wszystkich zgłoszeń zostanie wyłoniony 1 najlepszy spot.
• Każde zgłoszenie oprócz spotu foto/ video powinno zawierać dane personalne autora/autorów: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych na cele konkursu popisane przez opiekuna prawnego / rodziców, oświadczenie o przekazaniu praw autorskich
• Zgłoszenie spotu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatorów konkursu zgody na jego używanie.
Spoty będą oceniane przez komisję według kryteriów: trafność tematyczna, pomysłowość, oryginalność, wartość edukacyjna, wartość profilaktyczna, wartość artystyczna, atrakcyjność przekazu, zgodność z wymogami technicznymi (czas trwania)
Nagrody
• Spot, który zostanie wybrany przez komisję konkursową będzie emitowany w mediach społecznościowych, na stronach internetowych / w kinie jeśli pozwolą na to możliwości techniczne
• Autor/ autorzy spotu otrzymają nagrodę rzeczową.
Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 02.10.2020 r .
Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej www.zowmlawa.home.pl oraz Facebook/ ZowMława, Facebook/Policja Mława.

 

żródło: ZOW w Mławie

 

REGULAMIN CZ. 1

REGULAMIN CZ. 2

OŚWIADCZENIE CZ. 1

OŚWIADCZENIE CZ. 2

 

Powrót na górę strony