Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mazowiecka.policja.gov.pl/wma/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  mazowiecka.policja.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012-04-17

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,
  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

 

Oświadczenie o zgodności sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim

ul. Łąkowa 3

adres poczty elektronicznej:  monika.winnik@ra.policja.gov.pl

telefon 477047231

 

Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Ruszczyńska koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KPP Maków Mazowiecki.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub jej elementu oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się toż ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Łąkowa 3, 06-200 Maków Mazowiecki. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście na teren obiektu KPP w Makowie Mazowieckim obywa się od ul. Łąkowej 3

Parkingi dla pojazdów interesantów – są zlokalizowane poza ogrodzeniem KPP w Makowie Mazowieckim  od strony ul. Łąkowej.

Pojazdy interesantów o ograniczonej sprawności ruchomej mają prawo wjazdu i parkowania na parkingu dla interesantów, na którym wyznaczone jest  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych – parking zlokalizowany jest przy budynku KPP Maków Mazowiecki od strony ul. Łąkowej

Do wejścia głównego prowadzą schody od strony ulicy Łąkowej oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim posiada całodobową ochronę fizyczną w osobach oficera dyżurnego i jego zastępcy. Przed wejściem do strefy ochronnej zainstalowane są drzwi otwierane zamkiem elektromagnetycznym, do którego karty dostępu posiadają jedynie funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy. Interesanci i osoby postronne mają jedynie dostęp do poczekalni budynku komendy, gdzie znajduje się monitoring wizyjny. .

 

W holu głównym po lewej stronie znajduje się wyodrębnione miejsce z przeznaczeniem na recepcję, które obsługiwane jest przez zastępcę dyżurnego jednostki. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Wejście do obiektu KPP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  •  danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  •  celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej: .

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy zastępca dyżurnego jednostki zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie jednostki/komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do drzwi wyjściowych KPP.

Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim posiada parking dla interesantów, znajdujący się przy ul. Łąkowej 3.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduję się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W Budynku Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim występuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Interesanci wchodzący do obiektu KPP mogą być sprawdzeni przy użyciu ręcznego wykrywacza metalu pod kątem wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (zgodnie z przyjętymi w tym zakresie w OIN procedurami postępowania).

Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest przeszklonymi drzwiami zabezpieczonymi zamkiem elektromagnetycznym, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

W budynku brakuje windy.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Posterunek Policji w Krasnosielcu

Posterunek Policji w Krasnosielcu znajduje się w budynku parterowym przy ul. Rynek 31, budynek jest własnością KWP zs. w Radomiu.

Posterunek oznaczony jest nr 31 na budynku od strony ul. Rynek. Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Rynek. Do wejścia głównego prowadzą schody 4 stopniowe. Schody  mają platformę przystosowaną do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Na gmachu budynku znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem siedziby jednostki.

 

Parking przed budynkiem dostępny jest  dla interesantów, policjantów oraz pracowników znajduje się od strony ul. Rynek. Parking nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Interesanci nie mogą sami poruszać się po obiekcie, tylko i wyłącznie w obecności policjanta. Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy.

W posterunku jest jedna wspólna toaleta dla pracowników i policjantów, nie ma oddzielnej toalety dla interesantów.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci przyjmowani są przez Kierownika lub funkcjonariusza zastępującego go w każdy poniedziałek w godz. 10:00-14:00. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym, nr tel dostępny jest na stronie Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

 

Posterunek Policji w Różanie

Posterunek Policji w Różanie znajduje się w budynku piętrowym na pierwszej kondygnacji przy ul. Lwowskiej 6, budynek jest własnością KWP zs. w Radomiu.

Komisariat oznaczony jest nr na budynku od strony ul. Lwowskiej. Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Lwowskiej. Do wejścia głównego prowadzą schody 4 stopniowe. Schody nie  mają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Na gmachu budynku znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem siedziby jednostki.

Parking przed budynkiem dostępny wyłącznie dla policjantów oraz pracowników znajduje się od strony ul. Lwowskiej. Parking dostępny dla interesantów wyznaczony jest za bramą wjazdową do posterunku, nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Parking wewnętrzny wraz z placem na którym znajduje się budynek posterunku ogrodzony jest dookoła siatką.

Interesanci nie mogą sami poruszać się po obiekcie, tylko i wyłącznie w obecności policjanta. Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy.

W posterunku jest jedna wspólna toaleta dla pracowników i policjantów, nie ma oddzielnej toalety dla interesantów.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek nie ma obsługi całodobowej. Interesanci przyjmowani są przez Kierownika lub funkcjonariusza zastępującego go w każdy poniedziałek w godz. 10:00-14:00. Ponadto można umówić się na spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym, nr tel dostępny jest na stronie Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

 

Powrót na górę strony