Służba w Policji

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

Data publikacji 30.11.2018

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:


- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
- nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystający z pełni praw publicznych,
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych
szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie
informacji niejawnych.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie regulaminu musztry w Policji (Dz.U. KGP poz. 18 z późn. zm.)


Dział I Ogólne zasady zachowania się policjantów:
Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów
naruszających powagę munduru, w szczególności widocznego tatuażu.
W przypadku gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów
określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania
wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza się go
do służby lub odsuwa od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia stanowi przewinienie dyscyplinarne
i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności
dyscyplinarnej policjantów. Przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w regulaminie
w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.
Kandydat, który spełnia kryteria określone w ogłoszeniu Komendanta
Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu i złoży komplet wymaganych
dokumentów, przystępuje do niżej wymienionych etapów postępowania
kwalifikacyjnego:


1. OCENA DOKUMENTÓW POD KĄTEM ICH ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI
ZAWARTYMI WOGŁOSZENIU


- należy złożyć tylko dokumenty wymagane (w tym podanie kierowane do Komendanta Wojewódzkiego
Policji z siedzibą w Radomiu)
- przyjmowane są tylko kopie dokumentów, a oryginały należy okazać do wglądu podczas ich składania
- kandydat składający dokumenty powinien posiadać przy sobie dowód osobisty, a osoby podlegające
kwalifikacji wojskowej również książeczkę wojskową
UWAGA!
Kandydaci posiadający książeczkę wojskową muszą mieć uregulowany stosunek
do służby wojskowej, tzn. posiadać status "przeniesiony do rezerwy". Fakt ten winien
być odnotowany w książeczce wojskowej (patrz fot. 2)
Fot. 1
Fot. 2
- jeśli kandydat posiada umiejętności punktowane (np. tytuł ratownika medycznego, prawo jazdy)
powinien dołączyć ksero takiego dokumentu
- kwestionariusz należy wypełnić w całości, nie pozostawiając pustych miejsc
- złożone przez zainteresowaną osobę dokumenty podlegają ocenie przez pracowników Sekcji ds.
Doboru pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. Prawdziwość danych
zawartych w kwestionariuszu osobowym podlega sprawdzeniu w dostępnych bazach, rejestrach
i kartotekach ze szczególnym zwróceniem uwagi na pkt 1 kwestionariusza część C /Czy w ciągu
ostatnich 10 lat byłem/-am/, nie byłem /-am/ karany /-a/. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby
w Policji musi precyzyjnie określić za popełnienie jakiego przestępstwa, przestępstwa skarbowego była
skazana prawomocnym wyrokiem.
Podanie danych niepełnych bądź nieprawdziwych czy też ich zatajenie może być
powodem zakończenia postępowania kwalifikacyjnego i tym samym odmowy przyjęcia
do służby w Policji.


ROZMOWA WSTĘPNA /WYDANIESKIEROWANIA NATW/TSF.

Kandydaci, których dokumenty
przeszły pozytywną weryfikację zapraszani są na tzw. rozmowę wstępną, która odbywa się w Komendzie
Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59. Rozmowa ma charakter informacyjny,
w jej trakcie omawiane są zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego. Na koniec spotkania kandydaci
otrzymują skierowanie na test wiedzy i test sprawności fizycznej. Po odbiór skierowania należy stawić
się osobiście z dowodem osobistym!
NUMERY KONTAKTOWE: (047) 701 20 15, (047) 701 20 63, (047) 701 20 64
2. TZW. ETAPY SZKOLNE (test wiedzy, test sprawności fizycznej)
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji na terenie województwa mazowieckiego,
z uwagi na najdogodniejsze położenie, na wymieniony etap, najczęściej kierowani są do Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie. Testy odbywają się w soboty / niedziele w 3 turach,
o godzinie 8.00; 11.00; 14.00.
Kandydat zobowiązany jest stawić się na testy godzinę przed tą która jest wskazana
na skierowaniu (tzn. jeśli ma test wyzna
czony na godzinę 8.00 powinien być obecny
na miejscu o godzinie 7.00)


Test wiedzy


Na stronie internetowej http://www.wspol.edu.pl w zakładce dobór do służby/ trzon pytań znajduje się
wykaz wybranych źródeł do testu wiedzy. Test wiedzy ogólnej obejmuje zagadnienia z zakresu
funkcjonowania policji.W przypadku, gdy kandydat: korzysta z pomocy innych osób, posługuje się
urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z pomocniczych materiałów
niedopuszczonych przez zespół egzaminujący lub też zakłóca przebieg w/w testu, otrzymuje
40 ujemnych punktów z Testu Wiedzy Ogólnej (TW).
Na ten etap należy zabrać DŁUGOPIS CZARNY LUB NIEBIESKI.


Test sprawności fizycznej


Po ukończeniu testu wiedzy kandydat w tym samym dniu zostaje poddany ocenie sprawności fizycznej.
Test polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają
przeliczone w systemie punktowym.Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako
minimalny do jego zaliczenia, wynoszący 1 min. 41 s.
Na test sprawności fizycznej konieczne jest stawiennictwo z zaświadczeniem lekarskim,
ważnym 14 dni od daty wystawienia, w którym wymagany jest jeden z zapisów:
 „zdolny/ zdolna lub do wykonywania testu sprawności fizycznej”
 „nie ma przeciwwskazań do wykonywania testów sprawności fizycznej”
 „dopuszczam do wykonywania testów sprawności fizycznej”
Z uwagi na fakt, że Policja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu powstały
w związku z uczestnictwem w teście sprawnościowym, zalecane jest aby kandydat posiadał wykupione
ubezpieczenieod następstw nieszczęśliwych wypadków. Posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia nie
jest obligatoryjne, jednakże w przypadku jakiegokolwiek urazu, na podstawie polisy, firma
ubezpieczeniowa zobowiązana jest do wypłaty odszkodowania.
UWAGA !
Kandydat NIE MA możliwości poprawienia negatywnego wyniku z testu sprawności
fizycznej.W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z testu sprawności fizycznej, kandydat do służby
może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie
2 miesięcy od dnia uzyskania negatywnego wyniku, składając komplet dokumentów wymienionych
w ogłoszeniu.
UWAGA!
Po zdanym teście sprawności fizycznej należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie
z Sekcją ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
w celu ustalenia kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. badania psychologicznego.
NUMERY KONTAKTOWE: (047) 701 31 20,(047) 701 31 19
Ustalenie terminu testu psychologicznego odbywa się w poniedziałki w godzinach
8.00-15.00 oraz w pozostałe dni w godzinach 8.00-15.00. Umawiając się na test psychologiczny
należy podać swój numer kandydata (znajduje się na skierowaniu na TW/TSF)


3. TEST PSYCHOLOGICZNY


Test przeprowadzany jest w pracowni psychologicznej znajdującej się na terenie Komendy
Wojewódzkiej Policji w Radomiu przy ul. 11-go Listopada 37/59 (IX piętro).Kandydat stawia się
o wyznaczonej godzinie w recepcji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wraz z
dowodemosobistym.W ciągu ostatnich 24 godzin przed rozpoczęciem testu psychologicznego kandydat
nie powinien spożywać napoi alkoholowych lub innych środków o podobnym działaniu
(w szczególności leków, środków odurzających, itp.),a w dniu badania powinien być w dobrej kondycji
psychofizycznej.


4. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA


Jest to kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego, w trakcie którego kandydat udziela odpowiedzi
na pytania zadawane przez zespół, powołany decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą
w Radomiu. Pytania dotyczą takich obszarów, jak skuteczne komunikowanie się z innymi osobami,
motywacja do podjęcia służby w Policji, społeczna postawa wobec ludzi, umiejętność autoprezentacji.
Każdy z członków zespołu ocenia kandydata indywidualnie w systemie punktowym, według
opracowanych kryteriów.Minimalna ilość punktów, która pozwala zaliczyć ten etap wynosi 36 zaś
maksymalna to 60.
W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat do służby może
ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia
nie zaliczenia tego etapu, składając ponownie komplet dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.


5. POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE


Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania
tajemnicy i tym samym może uzyskać dostęp do informacji niejawnych.
Etap postępowania sprawdzającego rozpoczyna się po złożeniu kompletnej ankiety bezpieczeństwa
osobowego w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie
sprawdzające prowadzone jest przez Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych
KWP/KPP/KMP. Ten etap postępowania kwalifikacyjnego trwa około 2 miesięcy.
Ankieta bezpieczeństwa osobowego jest załącznikiem do ustawy z dnia 2 sierpnia 2010 roku
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 z późn. zm.). Formularz ankiety dostępny
jest też w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs.w Radomiu, w siedzibach komend miejskich
i powiatowych Policji na terenie woj. mazowieckiego, a także jest zamieszczony do pobrania na stronie
internetowej www.mazowiecka.policja.gov.pl, www.policja.pl (zakładka „Praca w Policji”).


6. USTALENIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DO SŁUŻBY W POLICJI


Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską zdolności
fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji.
Kandydat ze skierowaniem (termin ważności skierowania - 30 dni), które zostanie mu wydane
przez pracownika Sekcji ds. Doboru jest zobowiązany zarejestrować się we właściwej komisji
lekarskiej i postępować wedle wskazań rejestrującego!
W razie uzyskania negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej, od tego etapu postępowania
kwalifikacyjnego, kandydatowi przysługuje odwołanie, które składa do Centralnej Komisji Lekarskiej
w Warszawie/ Centralnej Komisji Lekarskiej w Łodzi, za pośrednictwem komisji lekarskiej w której był
badany.


7. LISTA RANKINGOWA


Kandydata do służby, który został umieszczony na liście kandydatów, lecz nie został przyjęty do służby
w Policji z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie,
umieszcza się na kolejnej liście kandydatów. W zależności od liczby punktów uzyskanych przez tego
kandydata do służby może on zostać przyjęty do służby w Policji w jednym z kolejnych terminów przyjęć
do służby bez potrzeby przeprowadzania ponownego postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem
że przyjęcie to nie może nastąpić po upływie terminu testu psychologicznego
8. Byli funkcjonariusze do 3 lat.
Byli policjanci którzy przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia ze służby przystąpią do skróconej
procedury doboru do służby (jeżeli podczas pełnienia służby uzyskali kwalifikacje zawodowe
podstawowe) są kierowani na następujące etapy postępowania kwalifikacyjnego:
- złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
- sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w
kwestionariuszu osobowym,
- rozmowa kwalifikacyjna,
- komisja lekarska,
- postępowanie sprawdzające.
Były funkcjonariusz jeżeli jest zainteresowany przystąpieniem do skróconej ścieżki powinien złożyć
komplet dokumentów tj.:
- podanie o przyjęcie do służby w Policji z prośbą o skierowanie na szybką ścieżkę dla byłych
funkcjonariuszy
- wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym świadectwo
ukończenia kursu podstawowego - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie
pracownika doboru
- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat
pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie
pracownika doboru
- kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów


PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:


Po zatwierdzeniu listy rankingowej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji zs.w Radomiu, kandydaci
którzy zostali na niej umieszczeni, zostają przyjęci do służby w Policji, do wybranych przez siebie
jednostek organizacyjnych Policji. W przypadku braku wakatu we wskazanej przez kandydata jednostce
Policji ma on możliwość pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej zaproponowanej przez
Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.
W okresie do 2 tygodni od dnia przyjęcia do służby w Policji kandydat kierowany jest na kurs
podstawowy, który odbywa się w formie stacjonarnej, skoszarowanej i w chwili obecnej trwa około 6,5
miesiąca. Szkolenie podstawowe realizują policyjne ośrodki szkoleniowe takie jak: Wyższa Szkoła Policji
w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoła Policji w Słupsku, Sieradzu, Pile
i Katowicach. Po zakończeniu szkolenia kandydat przechodzi adaptację zawodową w Oddziałach
Prewencji Policji w Piasecznie, po czym wraca do jednostki macierzystej i rozpoczyna służbę. Pierwsze
3 lata to okres służby przygotowawczej, realizowany w komórkach prewencyjnych: patrolowych
i patrolowo-interwencyjnych.
DANE KONTAKTOWE:
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Wydział Kadr i Szkolenia
Sekcja ds. Doboru
ul. 11-ego Listopada 37/59, 26-600 Radom
fax:(047) 701 29 47
e-mail: kandydaci@ra.policja.gov.pl

Pliki do pobrania

  • 236.81 KB
Powrót na górę strony