Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Data publikacji 25.11.2016

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:

1)     posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2)     ukończyła 21 lat;

3)     ukończyła co najmniej gimnazjum;

4)     ma pełną zdolność do czynności prawnych;

5)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6)     posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji,

7)     posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;

8)     posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

 

Ubiegający się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej składa:

1)     wniosek zgodny z wzorem określonym Rozporządzeniem MSW z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1628)

2)     świadectwo ukończenia szkoły,

3)     orzeczenia: lekarskie i psychologiczne,

4)     dokument potwierdzający przygotowanie do wykonywania zadań pracownika ochrony (np. zaświadczenie o ukończeniu kursu pracowników ochrony),

5)     złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczenia o:

a)     posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b)     niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa.

 

 

Dokumenty, o których mowa w pkt 2, 3 i 4 składa się jako dokumenty oryginalne lub odpisy potwierdzone przez notariusza, ewentualnie będącego pełnomocnikiem wnioskodawcy adwokata lub radcę prawnego.

Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów można składać w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji (Radom, ul. 11 Listopada 37/59, Wydział Postępowań Administracyjnych, sekretariat wydziału – p. 631) w poniedziałki w godzinach 10-17, oraz w środy i piątki od 8.00 do 15.00, lub przesyłać pocztą.

Wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej nie składa się w komendach powiatowych/ miejskich Policji.

 

Za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

Opłaty należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Radomiu lub przelewem na podany niżej numer rachunku bankowego:

BANK PKO SA II O/RADOM 

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej dołączyć należy do wniosku o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony