Ochrona danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Data publikacji 03.01.2020

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie: ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie:
- adres: ul. 3 Maja 17, 09-500 Gostynin,


2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie zapewnia: inspektor ochrony danych osobowych KPP w Gostyninie Magdalena Zawadzka:

- adres: ul. 3 Maja 17, 09-500 Gostynin,
- e-mail: iod.kppgostynin@ra.policja.gov.pl


3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie.

W KPP w Gostyninie dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa
i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.


4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

- dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powrót na górę strony