Aktualności

PUNKTY KARNE PO NOWEMU

Data publikacji 06.10.2023

Z dniem 17 września 2023 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Określa ono, m.in.: warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierujących pojazdami silnikowymi, motorowerami oraz tramwajami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Zmiany nastąpiły na podstawie art. 17 ust 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1123).

Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 ROKU od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie, które zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, czy też mandatem karnym. Punkty przypisane za wykroczenie, za które nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego, usuwa się z ewidencji po upływie 1 ROKU OD DATY UISZCZENIA GRZYWNY za naruszenie. Usuwane będą zarówno te otrzymane przed, jak i po 17 września 2023 roku.

Punkty tymczasowe i ostateczne.

Wpis tymczasowy dokonuje się niezwłocznie po ujawnieniu naruszenia. Wpisu ostatecznego dokonuje się, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym rozstrzygnięciem sądu lub mandatem karnym.

Reasumując, punkty są dopisane do ewidencji OD DNIA POPEŁNIENIA WYKROCZENIA. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego, kierujący będzie posiadał na swoim „koncie” wpis tymczasowy, który stanie się ostatecznym w chwili, gdy sąd wyda prawomocny wyrok. Usunięte natomiast zostaną po 1 ROKU OD CZASU OPŁACENIA GRZYWNY, a jeżeli należność z tytułu tej grzywny została UMORZONA – od daty wydania ostatecznego orzeczenia o jej umorzeniu.

Każdy kierowca nie częściej niż raz na 6 miesięcy, może zmniejszyć liczbę punktów o 6, przystępując do szkolenia organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Przepis ten nie dotyczy kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy. Punkty odejmowane są w kolejności, począwszy od wpisu z datą najwcześniejszą. Jeżeli przed rozpoczęciem szkolenia kierowca dopuścił się naruszeń, za które suma punktów przekroczyła 24, nie zostaną one odjęte od łącznej sumy.

Powrót na górę strony