Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o pracy

Data publikacji 01.08.2019

Komenda Powiatowa Policji w Grójcu poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor ds. BHP.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GRÓJCU

poszukuje kandydatów na stanowisko

inspektor ds. BHP

 

Wymiar etatu: 0,45 (16 godzin tygodniowo)

Wynagrodzenie: 1302,85 brutto (+ wysługa lat)

Miejsce wykonywania pracy: KPP Grójec

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Udział w  opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w służbie oraz przy pracy.

5. Udział w  opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków w służbie oraz przy pracy a także zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków.

6. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w  środowisku pracy.

7. Udział w wykonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

8. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla policjantów i pracowników Policji.

9. Sporządzanie skierowań na badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników i policjantów a także sporządzanie skierowań do komisji lekarskich.

10. Prowadzenie szerokich zagadnień z zakresu medycyny pracy.

11. Organizowanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w  środowisku pracy.

12. Utrzymywanie właściwych warunków bezpieczeństwa pożarowego w użytkowanych pomieszczeniach, magazynach i składnicach akt.

13. Zapewnienie wyposażenia w  podręczny  sprzęt gaśniczy w  obiektach KPP i komórek podległych oraz nadzorowanie jego rozmieszczenia  i terminowej konserwacji.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie minimum średnie kierunkowe w zakresie BHP

 - doświadczenie zawodowe: 1 rok w dziedzinie BHP i p.poż

 - szkolenie bhp dla pracowników służb BHP

- szkolenie dla inspektorów p.poż.

- obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym

- umiejętność organizowania

- komunikatywność

- samodzielność

- umiejętność analitycznego myślenia

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny,

- oświadczenie RODO kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie świadectw pracy.

 

Oświadczenie m u s i być podpisane w własnoręcznie, opatrzone aktualną datą.

Nie  zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 16 sierpnia 2019 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /48/ 668-72-42, /48/ 668-72-56

Powrót na górę strony