Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

18 października - Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Data publikacji 13.10.2017

18 października to Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Aby lepiej zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi trzeba lepiej poznać złożoność tego zjawiska. Ten dzień corocznie przypomina nam o obecności zjawiska handlu ludźmi.

Handel ludźmi to przestępstwo z art. 253 k.k. zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata, rozumiany jest jako: wynajmowanie, przewożenie, przechowywanie, przyjmowanie osób przy stosowaniu środków w postaci: gróźb, użycia siły czy innych form przymusu, porwania, podstępu, kłamstwa, nadużycia władzy czy wykorzystania bezsilności osoby z zamiarem wykorzystania tych osób do celów takich, jak prace przymusowe, zmuszanie do prostytucji i innych form wykorzystania seksualnego, niewolnictwo lub pobieranie organów.

W myśl art. 253 k.k. osoba uprawiająca handel ludźmi, nawet za ich zgodą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata. Kara pozbawienia wolności za czerpanie korzyści majątkowej z organizowania adopcji dzieci wbrew przepisom może wynieść nawet 5 lat. Należy pamiętać, iż w zależności od ustaleń w toku śledztwa, zachowania osób zaangażowanych w handel ludźmi mogą być kwalifikowane m.in. jako:


• art. 253 k.k. (handel ludźmi),

• art. 203 k.k. (zmuszanie do prostytucji),

• art. 204 par. 1,2 i 3 k.k. (stręczycielstwo i sutenerstwo),

• art. 204 par. 4 k.k. (zwabienie i uprowadzenie ofiary w celu uprawiania prostytucji za granicą),

• art. 197 par.1, 2 i 3 k.k. (zgwałcenie i inna czynność seksualna),

• art.191 par.1 k.k. (zmuszenie do określonego zachowania),

• art.190 par.1 k.k. (groźby karalne),

• art.189 par.1 i 2 k.k. (pozbawienie człowieka wolności).


Handel ludźmi w dużej mierze dotyczy wykorzystywania kobiet i dzieci do prostytucji Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami prostytuowanie się nie jest karalne. Przestępstwem jest doprowadzenie innej osoby przemocą, groźbą, podstępem, przez wykorzystanie stosunku zależności bądź krytycznego położenia, do uprawiania prostytucji. Penalizowane jest także ułatwianie lub nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
 
Jednym z elementów działań Policji, ukierunkowanych na przeciwdziałanie handlowi ludźmi, są wczesne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonej tym zjawiskiem. Policjanci, wraz z przedstawicielami innych podmiotów, biorą udział w spotkaniach w szkołach z młodzieżą, podczas których m.in.: ostrzegają o odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzież oraz sygnalizują o zagrożeniach związanych z tym obszarem.
 
W celu ograniczenia zjawiska handlu ludźmi Policja prowadzi działania rozpoznawcze oraz prewencyjne, w tym m.in.: przeprowadza kontrole agencji towarzyskich, salonów masażu, hoteli, moteli, melin, dworców, a także monitoruje drogi pod kątem ujawniania prostytuujących się obywatelek obcych państw nielegalnie przebywających na terenie Polski. Policjanci inicjują różnego rodzaje kampanie informacyjne promowane w lokalnej prasie i mediach, jak również opracowują materiały profilaktyczno-edukacyjne.

Niefrasobliwość, naiwność, łatwowierność w kontaktach, pokusa łatwego zarobku może nieodwracalnie zmienić Twoje życie! Aby nie stać się ofiarą handlu ludźmi należy:

• uważać na wyjątkowo atrakcyjne oferty biur pośrednictwa pracy, biur podróży czy agencji matrymonialnych!

• uważać na osoby wzbudzające szczególne zaufanie i zapewniające natychmiastową pomoc w wyjeździe!

• uważać na strony internetowe, ogłoszenia, reklamy dotyczące wyjątkowych okazji związanych z atrakcyjną, dobrze płatną i nie wymagającą kwalifikacji pracą!

W szczególności musimy zwracać uwagę na nasze pociechy, gdyż dziecko przekraczające granicę państwa samotnie lub bez opieki rodziców może być ofiarą handlu!

 

Pamiętaj - nikt nie ma prawa więzić Cię, przetrzymywać ani zmuszać do czegokolwiek - także do pracy!

 

O problemie jakim jest handel ludźmi należy przypominać stale, nie tylko 18 października, aby zwiększyć świadomość społeczną i zapobiegać tragediom życiowym wielu osób. Warto więc wiedzieć jak ustrzec się przed takimi zjawiskami i gdzie udać się po pomoc.

Gdzie szukać pomocy? Wybrane podmioty zaangażowane w zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi:

 

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”

00-956 Warszawa 10

tel./fax (+ 48 22) 622 19 85

tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99

www.strada.org.pl e-mail: strada@pol.pl

 

Fundacja Dzieci Niczyje

ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa

tel. (+48 22) 616 16 69
www.fdn.pl e-mail: dziecicudzoziemskie@fdn.pl,

ofiaryhandlu@fdn.pl

 

ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi

skr. poczt. 127

00-958 Warszawa 66 24h

linia wsparcia: 0 801 24 70 70

tel. (+48 22) 654 70 70

fax (+48 22) 654 79 73

www.zaginieni.pl

e-mail: itaka@itaka.org.pl

 

Przydatne linki: http://msz.gov.pl http://mswia.gov.pl http://ms.gov.pl http://nfz.gov.pl

Opracowano: w Wydziale ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji KGP

Powrót na górę strony