Deklaracja dostępnności

Deklaracja dostępnności

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mazowiecka.policja.gov.pl/wg.

Data publikacji strony internetowej: 2012.04.17

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,
  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Oświadczenie o zgodności sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie:

ul. Stacyjna 23

adres poczty elektronicznej: dariusz.galadyk@ra.policja.gov.pl

telefon 47 707 52 91

Osobą odpowiedzialną jest insp. Dariusz Gaładyk, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KPP w Garwolinie.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Stacyjnej 23 w Garwolinie. Siedziba oznaczona jest numerem i nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Wejście na ogrodzony teren obiektów KPP w Garwolinie odbywa się przez furtkę wejściową od ulicy Stacyjnej.

Parkingi dla pojazdów interesantów są zlokalizowane poza ogrodzeniem KPP od strony ul. II Armii Wojska Polskiego i Stacyjnej.

Pojazdy interesantów o ograniczonej sprawności ruchomej mają prawo wjazdu i parkowania na parkingu dla pojazdów służbowych – parkingi zlokalizowane na terenie KPP – wjazd od ul. Stacyjnej. Przed budynkiem komendy nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do wejścia głównego prowadzą schody od strony ulicy Stacyjnej.

Po lewej stronie schodów znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma recepcji. Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się stanowisko oficera dyżurnego, przyjmującego interesantów.

Po wejściu do budynku, w holu głównym, na wprost wejścia znajduje się tablica z informacyjna na temat rozmieszczenia pomieszczeń.

Po wejściu do budynku po lewej stronie w holu głównym znajduje się toaleta. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Personel obsługujący interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W  jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby uzyskać informacje, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy wejść na stronę euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

Wejście do obiektu KPP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  • celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej KPP

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy oficer dyżurny zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie jednostki/komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do holu głównego KPP.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody. W budynku nie ma oznaczeń numeracji pięter.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu przy głównym wejściu do budynku.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

Posterunek Policji w Sobolewie

Posterunek Policji w Sobolewie znajduje się w przy ul. Rynek 1 w Sobolewie.

Posterunek umiejscowiony jest w budynku OSP Sobolew. Posiada osobne wejście od strony parkingu. Posterunek umiejscowiony jest na tzw. wysokim parterze. W budynku nie ma windy.

Posterunek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla interesantów Posterunku, ani miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Przed wejściem znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji.

Do drzwi głównych prowadzą schody. Schody wyposażone są w barierki. Schody nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza Posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku jest toaleta dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek Policji w Maciejowicach

Posterunek Policji w Maciejowicach znajduje się w przy ul. Rynek 2 w Maciejowicach.
 

Posterunek umiejscowiony jest w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Maciejowicach. Posiada osobne wejście od strony ul. Rynek. Posterunek umiejscowiony jest na parterze. W budynku nie ma windy.

Posterunek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku. Parking znajduje się bezpośrednio przy budynku. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla interesantów Posterunku, ani miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Przed wejściem znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji.

Do drzwi głównych prowadzą schody. Schody nie są wyposażone w barierki. Schody nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza Posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma toalety dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek Policji w Miastkowie Kościelnym

Posterunek Policji w Miastkowie Kościelnym znajduje się w przy ul. Rynek 6 w Miastkowie Kościelnym.

Posterunek umiejscowiony jest w budynku Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym. Posiada osobne wejście od strony ul. Rynek. Posterunek umiejscowiony jest na parterze. W budynku nie ma windy.

Posterunek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla interesantów Posterunku, ani miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Przed wejściem znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji.
 

Do drzwi głównych prowadzą schody. Schody nie są wyposażone w barierki. Obok schodów znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza Posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma toalet dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek Policji w Wildze

Posterunek Policji w Wildze znajduje się w przy ul. Warszawskiej 38 w Wildze.

Posterunek umiejscowiony jest w budynku Urzędu Gminy Wilga. Posiada osobne wejście od strony ulicy Wojska Polskiego. Posterunek umiejscowiony jest na parterze. W budynku nie ma windy.

Posterunek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku. Parking dla interesantów znajduje się przy budynku, wjazd od ulicy Warszawskiej oraz Cichej Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla interesantów Posterunku, ani miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Przed wejściem znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji.

Do drzwi głównych prowadzą schody. Schody nie są wyposażone w barierki. Schody nie posiadają platformy przystosowanej do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza Posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma toalety dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Posterunek Policji w Trojanowie

Posterunek Policji w Trojanowie znajduje się w Trojanowie numer budynku 57a.

Posterunek umiejscowiony jest w budynku Urzędu Gminy w Trojanowie. Posiada osobne wejście od strony podwórka. Posterunek umiejscowiony jest na tzw. wysokim parterze. W budynku nie ma windy.

Posterunek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku. Parking dla interesantów znajduje się  bezpośrednio przy budynku. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla interesantów Posterunku, ani miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Przed wejściem znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji.

Do drzwi głównych prowadzą schody. Schody są wyposażone w barierki. Nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza Posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku jest toaleta dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego

Posterunek Policji w Łaskarzewie

Posterunek Policji w Łaskarzewie znajduje się w przy ul. Szkolnej 3 w Łaskarzewie.

Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Szkolnej. Posterunek umiejscowiony jest na tzw. wysokim parterze. W budynku nie ma windy.

Posterunek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku. Parking dla interesantów znajduje się bezpośrednio przy budynku, wjazd od ulicy Szkolnej. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Przed wejściem znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji.

Do drzwi głównych prowadzą schody. od ulicy Letniskowej. Schody nie są wyposażone w barierki. Nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, ani innych udogodnień.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma toalety dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka

Posterunek Policji w Żelechowie

Posterunek Policji w Żelechowie znajduje się w przy ul. Traugutta 5 w Żelechowie.

Posterunek umiejscowiony jest w budynku OSP i MGOK w Żelechowie. Posiada osobne wejście od strony ulicy Traugutta. Posterunek umiejscowiony jest na parterze. W budynku nie ma windy.

Posterunek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku. Parking dla interesantów znajduje się przy budynku, wjazd od ulicy Traugutta. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla interesantów Posterunku, ani miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Przed wejściem znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji.

Do drzwi głównych prowadzą schody. Schody nie są wyposażone w barierki. Od ulicy Traugutta znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza Posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku jest toaleta dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego

Posterunek Policji w Pilawie

Posterunek Policji w Pilawie znajduje się w przy ul. Letniskowej 3 w Pilawie.
 

Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Letniskowej. Posterunek umiejscowiony jest na I parterze. W budynku nie ma windy.

Posterunek oznaczony jest nazwą ulicy i numerem na budynku. Parking dla interesantów znajduje się bezpośrednio przy budynku, wjazd od ulicy Letniskowej. Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Przed wejściem znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji.

Drzwi główne znajdują się od ulicy Letniskowej. Następnie do pomieszczeń posterunku prowadzą schody. Schody nie są wyposażone w barierki. Nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, ani innych udogodnień.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku jest toaleta dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego

Powrót na górę strony