Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Data publikacji 29.11.2016

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 63), który stanowi że:

Każdy ma prawo do składania petycji, wniosku i skargi w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji
i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 
(Dz.U. Nr 5 poz. 46).

 Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę lub wniosek jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej.

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.

 

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie

ul. Stacyjna 23

08-400 Garwolin

lub przesyłać telefaksem na numer: 

47 70 75 201

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:  kppgarwolin@ra.policja.gov.pl

 

Interesanci przyjmowani są przez Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie lub wyznaczonego przez niego I Zastępcę Komendanta w każdy poniedziałek w godz. 13:00 - 17:00. Wskazane jest wcześniejsze telefoniczne umówienie się na rozmowę w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie tel. 47 70 75 260.

W sprawach skarg i wniosków interesanci są też przyjmowani przez pracownika Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie:

Poniedziałek: w godz. 14:00 - 16:00

Piątek: w godz. 11:00 - 13:00

 

Jednostką nadrzędną nad KPP w Garwolinie  jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez:

Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu  lub jego zastępców - w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 17.30

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59. Wskazane jest wcześniejsze zapisywanie się na rozmowę pod nr tel. 47 701 30 00 lub osobiście w sekretariacie Komendanta Wojewódzkiego Policji (II piętro, pokój 200).

Policjanci lub pracownicy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP zs. w Radomiu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 (łącznik) I piętro, pokoje nr 110, 111 i 112:

·        w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 17.30,

·       w pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8.00 do  15.30.

 

Komendant Główny Policji wyznaczył I Zastępcę oraz Zastępców Komendanta Głównego Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Interesanci są przyjmowani w poniedziałki w godzinach 15.00 - 17.00, po uprzednim zgłoszeniu - telefonicznym na numer telefonu skargowego tj. 22 601-22-72 lub w ramach przyjęć interesantów podczas dyżuru skargowego pełnionego przez funkcjonariuszy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony