Dla posiadaczy pozwoleń na broń

Dla posiadaczy pozwoleń na broń

Data publikacji 02.12.2016

Przechowywanie broni:

Podstawowa zasada dotycząca przechowywania broni i amunicji sformułowana została 
w art. 32 ust. 1 ustawy o broni i amunicji.

Szczegółowe zasady i warunki przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni 
i amunicji określa Rozporządzenie MSW z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przechowywania, noszenia 
i ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2014, poz. 1224).

Uwaga!

Zgodnie z §12 rozporządzenia podmioty i osoby, które uzyskały pozwolenie na broń wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, to jest przed 1 października 2014 roku dostosują sposób przechowywania broni i amunicji do wymogów, o których mowa w § 3-6 rozporządzenia:

1)     w terminie 5 lat od dnia jego wejścia w życie,

2)    z dniem uzyskania nowego pozwolenia na broń – w przypadku uzyskania nowego pozwolenia na   broń wydanego po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

Do tego czasu mogą przechowywać broń palną i amunicję w kasecie metalowej na trwałe przymocowanej do elementów konstrukcyjnych budynku lub w metalowej szafie albo sejfie posiadającym zamki atestowane.

Rozszerzenie posiadanych uprawnień w zakresie liczby jednostek broni:

Zgodnie z przepisem art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes publiczny lub słuszny interes strony.

Oznacza to, że osoba, która uzyskała pozwolenie na broń może ubiegać się o zmianę posiadanych uprawnień, np. w zakresie liczby egzemplarzy broni.

Warunkiem pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy jest:

1)     złożenie wniosku o rozszerzenie pozwolenie – wzór wniosku

2)     uzasadnienie wniosku wykazujące, jaki słuszny interes strony przemawia za zmianą uzyskanych uprawnień

3)     udokumentowanie spełnienia wymagań, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy 
o broni i amunicji (ważna przyczyna posiadania broni we wnioskowanej ilości)

 Rejestracja i wyrejestrowanie broni:

Nabywca broni zobowiązany jest zarejestrować ją w ciągu 5 dni od daty nabycia.

Rejestracji broni dokonuje się na podstawie dowodu zakupu (faktura, umowa kupna), 
a w przypadku broni palnej pozbawionej cech użytkowych – dodatkowo po przedstawieniu potwierdzenia pozbawienia broni cech użytkowych.

Rejestracji broni można dokonać osobiście w Wydziale Postępowań Administracyjnych (Komenda Wojewódzka Policji, Radom, ul. 11 Listopada 37/59) lub przesyłając wniosek 
o rejestrację broni, legitymację posiadacza broni oraz dowód zakupu.

W przypadku nabycia broni na podstawie umowy kupna, rejestracja bez okazania broni będzie dokonywana wyłącznie wówczas, gdy w umowie wyraźnie zostaną wpisane dane identyfikujące broń

wzór wniosku o rejestrację broni

wzór wniosku o wyrejestrowanie broni    

wzór wniosku o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni

Wywóz broni za granicę

Wywóz broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich wymaga zgody właściwego organu Policji. Wnioskodawca zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem, w którym określa rodzaj, markę i kaliber broni oraz rodzaj i ilość amunicji, jaką chce wywieźć, a także kraj, do którego broń będzie wywożona.

wzór wniosku o wyrażenie zgody na wywóz broni

Przy braku zastrzeżeń, właściwy organ Policji wystawia zgodę upoważniającą do wywozu broni i amunicji.

W przypadku wydania Europejskiej Karty Broni Palnej, uprawniającej do wwozu broni na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, nie jest wymagana zgoda upoważniająca do wywozu broni i amunicji.

Posiadacz Europejskiej Karty Broni Palnej, który ma wpisaną broń inną niż myśliwska 
i sportowa, a więc przeznaczoną do innych celów np. do ochrony osobistej, musi uzyskać przed jej wwiezieniem do danego państwa jego zezwolenie wraz z określeniem terminu ważności zezwolenia na wwóz. Zezwolenie to winno być wydane przez ambasadę lub urząd konsularny państwa, do którego posiadacz Europejskiej Karty Broni Palnej zamierza wwieźć broń przeznaczoną do ochrony osobistej. Uzyskanie zezwolenia potwierdzane jest pieczęcią organu wystawiającego.

Zmiana miejsca stałego pobytu:

Osoba posiadająca pozwolenie na broń lub broń podlegającą rejestracji, której posiadanie  nie wymaga uzyskania pozwolenia, jest obowiązana w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dania zmiany miejsca stałego pobytu, komendanta wojewódzkiego Policji właściwego dla nowego miejsca stałego pobytu.

Niedopełnienie tego obowiązku skutkować może cofnięciem pozwolenia na broń.

Powrót na górę strony