Licencja detektywa

LICENCJA DETEKTYWA

Data publikacji 02.12.2016

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 273) o wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba, która:

 

  1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. ukończyła 21 lat,
  3. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
  4. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
  8. posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,
  9. posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
  10. legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.


Licencję detektywa wydaje w drodze decyzji administracyjnej komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o jej wydanie, a w przypadku osoby niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Komendant Stołeczny Policji.

 

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa składa:

 

- Wniosek o wydanie licencji detektywa -  Wzór wniosku

- oświadczenia o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4-7 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.  o usługach detektywistycznych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 273) - Wzór oświadczeń

 - zaświadczenie o niekaralności,

- kopie stron dowodu osobistego albo dokument stwierdzający posiadane obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia lub dokument potwierdzający przysługujące, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia,

- dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia co najmniej średniego

- orzeczenie lekarskie stwierdzające posiadanie zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, zgodne ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. 
w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 251, poz. 1511).

- zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa 
i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych,

- dwie fotografie o wym. 2,5 x 3,5 cm,


Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 181, poz. 1879) osoba której przyznano licencję detektywa, powinna odebrać ją osobiście, po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za wydanie licencji. Licencja wydawana jest w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o jej wydaniu stała się ostateczna.

Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów można składać w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji (Radom, 
ul. 11 Listopada 37/59, Wydział Postępowań Administracyjnych, sekretariat wydziału – p. 631) w poniedziałki w godzinach 10-17, oraz w środy i piątki od 8.00 do 15.00, lub przesyłać pocztą. Wniosków o wydanie licencji detektywa nie składa się w komendach powiatowych/ miejskich Policji

Powrót na górę strony