Informacje dot. zaświadczeń o ukończeniu kursu

Informacje dot. zaświadczeń o ukończeniu kursu

Data publikacji 02.12.2016

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRZYGOTOWANIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE W ZAKRESIE WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO, SAMOOBRONY, TECHNIK INTERWENCYJNYCH ORAZ ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OCHRONY OSÓB I MIENIA

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1998 roku o ochronie osób i mienia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych 

z wykonywaniem ochrony osób i mienia potwierdzają następujące dokumenty:

1)     dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia;

2)     dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej;

3)     świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej;

4)     zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej lub Biura Ochrony Rządu, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach dla kursów i szkoleń pracowników ochrony;

5)     zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm);

6)     zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;

7)     świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie.

8)     Dyplomy uczelni kształcących w zakresie prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego potwierdzają specjalistyczne przygotowanie teoretyczne w zakresie znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

 

      Dotychczasowe zaświadczenia o ukończeniu danego kursu bądź szkolenia są nadal ważne, jeżeli zostały wydane przez placówki spełniające kryteria określone w ustawie o systemie oświaty.

Osoby ubiegające się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, nie muszą więc przechodzić go ponownie. Straciły natomiast ważność zaświadczenia o ukończeniu kursu bądź szkolenia, które zostały wydane przez placówki działające na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

        Dotychczasowe zaświadczenia o ukończeniu danego kursu bądź szkolenia są nadal ważne, jeżeli są zaświadczeniami, o których mowa w art. 26 ust. 7 pkt 5 – 7 ustawy o ochronie osób i mieniaoraz w art. 39 ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

Osoby ubiegające się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony posiadające te zaświadczenia, nie muszą więc przechodzić go ponownie. 

 

     Straciły natomiast ważność zaświadczenia o ukończeniu kursu dla pracowników ochrony fizycznej, o których mowa w § 5 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 sierpnia 1998 r. w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego 
i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej  i sposobu przeprowadzania egzaminu, prowadzone wyłącznie w oparciu o przepisy o działalności gospodarczej (nie posiadające akredytacji). 

 

Zaświadczenia te nie stanowią podstawy do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Powrót na górę strony