Dopuszczenie do pracy z bronią pracownika ochrony

Dopuszczenie do pracy z bronią pracownika ochrony

Data publikacji 02.12.2016

Osoba, która uzyskała po dniu 1 stycznia 2014 roku wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, po uzyskaniu zaświadczenia o wpisie może ubiegać się o wydanie dopuszczenia do pracy z bronią.

Dopuszczenie do pracy z bronią wydawane jest na podstawie przepisów ustawy o broni i amunicji.

W toku postępowania ubiegający się o wydanie dopuszczenia do pracy z bronią przystępuje do egzaminu z zakresu znajomości przepisów ustawy o broni i amunicji, przepisów kodeksu karnego w zakresie działania w obronie koniecznej oraz w stanie wyższej konieczności, jak również znajomości budowy broni i zasad bezpiecznego posługiwania się bronią.

Praktyczny egzamin strzelecki obejmuje wykonanie strzelań z : pistoletu, pistoletu maszynowego, strzelby gładkolufowej oraz karabinków samoczynnych.

Według stawek odpłatności za egzamin, ustalonych przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 roku w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. Nr 19, poz. 241 z późn. zm.), odpłatność za egzamin związany z dopuszczeniem do pracy wynosi 600 złotych.

Ubiegający się o dopuszczenie do pracy z bronią składa:

 - wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu (wniosek powinien zawierać następujące dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, imię ojca, numer PESEL, aktualny adres zamieszkania, numer zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej).  

- zdjęcia o wymiarach 3,5 mm x 4,5 mm – 2 szt.- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji w sprawie dopuszczenia do posiadania broni, wniesionej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  w Radomiu  (Nr konta : 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544 )- zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez jeden z podmiotów, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 roku, poz. 576 z późn. zm.) a w przypadku braku posiadania zatrudnienia orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne wydane przez lekarzy uprawnionych, o których mowa w art. 15b i 15c wymienionej ustawy.

Opłaty należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Radomiu lub przelewem na podany niżej numer rachunku bankowego: 

BANK PKO SA II O/RADOM 

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Powrót na górę strony