Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony interetowej mazowiecka.policja.gov.pl/wci/.

Data publikacji strony internetowej: 2008.06.19

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2012.04.17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • są nadawane na żywo,
  • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
  • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
  • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się poniesieniem nadmiernych kosztów przez komendę,
  • nie jest możliwe z przyczyn technicznych.

Oświadczenie o zgodności sporządzono w dniu 2020-09-21 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie:

ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25

adres poczty elektronicznej: prasowy.kppciechanow@ra.policja.gov.pl

telefon: 47 703 12 65

Osobą odpowiedzialną jest kom. Jolanta Bym, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KWP zs. w Radomiu.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynki Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, w których interesanci mogą załatwić sprawę znajdują się przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25 w Ciechanowie. Budynek główny oznaczony jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną. Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie znajdują się trzy budynki oznaczone literami A, B i C.

Wejście na teren obiektów KPP Ciechanów odbywa się przez budynek główny oznaczony literą A. Do budynku prowadzi furtka wejściowa od ulicy 11-go Pułku Ułanów Legionowych. Teren Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie jest ogrodzony.

Parkingi dla pojazdów interesantów – są zlokalizowane poza ogrodzeniem KPP od strony ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych oraz ulicy Nowozagumiennej.

Na teren obiektu wchodzi się furtką. Do wejścia głównego prowadzą schody od strony ulicy 11 Pułku Ułanów Legionowych. Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W poczekalni, po lewej stronie od wejścia znajduje się pomieszczenie recepcji z oknem. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Za recepcją znajduje się przeszklone pomieszczenie dyżurnego, które wyposażone jest w  urządzenie obsługujące aplikację Jabber umożliwiające porozumiewanie się w języku migowym.

Poczekalnia oddzielona jest od dalszej części holu zainstalowaną ścianką aluminiową z drzwiami otwieranymi zamkiem elektromagnetycznym, do którego karty dostępu posiadają jedynie funkcjonariusze i pracownicy Komendy. Interesanci i osoby postronne mają jedynie dostęp do poczekalni budynku Komendy.

Wejście do obiektu KPP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie jednostki/komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do poczekalni KPP.

Interesanci zewnętrzni zgłaszający się do: KPP wchodzą do obiektów KPP zlokalizowanych przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych wyłącznie przez recepcję KPP.

Budynek główny Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie jest dwupiętrowy. Na każdą z kondygnacji prowadzą schody. Brak windy. Piętra budynku nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

Budynek B jest jedno piętrowy, do drzwi budynku prowadzą schody, drzwi do budynku otwierane są ręcznie, na piętro budynku prowadzą schody. Brak windy. Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Budynek C jest dwupiętrowy, do drzwi budynku prowadzi chodnik a następnie schody, drzwi otwierane są ręcznie, na piętra budynku prowadzą schody. Brak windy. Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się przez bramę wjazdową od ulicy 11 Pułku Ułanów Legionowych i prowadzi na wewnętrzny dziedziniec budynku. Na dziedzińcu po prawej stronie  znajdują się drzwi wejściowe do budynku – na poziomie chodnika. Na parterze wydzielono pomieszczenie, w którym odbywa się obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduję się na parterze. Przed budynkiem, na parkingu od 11 Pułku Ułanów Legionowych 25 wyznaczono 2 miejsca parkingowe a na ul. Nowozagumiennej z tyłu siedziby KPP Ciechanów 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

 

Posterunek Policji w Sońsku znajduje się w Sońsku przy ul. Ciechanowskiej 27 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek zbudowany jest w kształcie litery L składa się z parteru i piętra. Posterunek Policji zajmuje parter budynku w prawym jego skrzydle ( patrząc od ul. Ciechanowskiej).

Budynek oznaczony jest tablicą z nazwą instytucji nazwą ulicy i numerem budynku. Budynek jest ogrodzony.

Wejście na teren obiektu odbywa się przez furtkę wejściową od ul. Ciechanowskiej, do drzwi prowadzi chodnik. Interesanci mogą wjechać samochodem na teren obiektu przez bramę wjazdową i  zaparkować samochód w miejscach wyznaczonych do parkowania.

Wejście do Posterunku Policji znajduje w prawym skrzydle budynku od frontu od ul. Ciechanowskiej. W drzwiach prowadzących do pomieszczeń PP znajduje się próg o wysokości 5 cm. Drzwi otwierane są ręcznie. Po wejściu do pomieszczenia po prawej stronie znajduje się miejsce wyznaczone do oczekiwania dla interesantów.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani z poczekalni przez funkcjonariusza PP i poruszają się po obiekcie w jego obecności. Pomieszczenia PP, w których przyjmowani są interesanci znajdują się na jednym poziomie.

Toaleta dla interesantów znajduje się w budynku OSP na parterze i nie jest ona przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

 

Posterunek Policji w Ojrzeniu znajduje się w Ojrzeniu przy ul. Ciechanowskiej 27 w budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu. Pomieszczenia Posterunku Policji w Ojrzeniu znajdują się na piętrze z tyłu budynku. Wejście do Posterunku Policji zlokalizowane jest od ul. Sportowej.

Budynek oznaczony jest tablicą z nazwą instytucji na szczycie budynku (od ul. Sportowej) . Budynek jest ogrodzony z tyłu budynku.

Wejście na teren obiektu odbywa się przez furtkę wejściową od ul. Sportowej, do drzwi prowadzi chodnik a następnie schody. Drzwi otwierane są ręcznie. Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Po wejściu do Posterunku znajdziemy się w miejscu wyznaczonym do oczekiwania dla interesantów.

Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się od ul. Ciechanowskiej wejściem głównym do Urzędu Gminy w Ojrzeniu. Do wejścia prowadzi chodnik a następnie schody. Drzwi otwierane są ręcznie. Na schodach zamontowana jest winda dla osób niepełnosprawnych. Przed schodami zamontowany jest dzwonek przywołujący obsługę windy. Po wejściu do budynku znajdziemy się na korytarzu przejściowym UG, w korytarzu głównym w lewym skrzydle po prawej stronie znajdują się drzwi do Posterunku Policji, które otwierane są w wyjątkowych sytuacja po wcześniejszym zgłoszeniu.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani z poczekalni przez funkcjonariusza PP i poruszają się po obiekcie w jego obecności. Pomieszczenia PP, w których przyjmowani są interesanci znajdują się na jednym poziomie.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

 

Posterunek Policji w Regiminie znajduje się w Regiminie przy ul. Michała Bojanowskiego 2 w budynku Urzędu Gminy w Regiminie. Pomieszczenia Posterunku Policji znajdują się w lewym skrzydle budynku. W prawym skrzydle budynku znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna.

Budynek oznaczony jest tablicą z nazwą instytucji, nazwą ulicy i numerem budynku. Budynek nie jest ogrodzony. Do drzwi budynku od frontu prowadzą schody, z lewej strony wzdłuż budynku znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi otwierane są ręcznie.

Po wejściu do Posterunku znajdziemy się w miejscu wyznaczonym do oczekiwania dla interesantów. Po lewej stronie znajdują się drzwi do pomieszczeń Posterunku Policji. Pomieszczenia posterunku rozmieszczone są na jednym poziomie.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani z poczekalni przez funkcjonariusza PP i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

 

Posterunek Policji w Glinojecku znajduje się w Glinojecku przy ul. Ciechanowskiej 10, w budynku socjalnym Urzędu Gminy i Miasta Glinojeck. Pomieszczenia Posterunku Policji znajdują się w lewym skrzydle budynku. W pozostałej części budynku znajdują się lokale mieszkalne.

Budynek oznaczony jest tablicą z nazwą instytucji i numerem budynku. Budynek nie jest ogrodzony. Do drzwi budynku prowadzą schody. Drzwi otwierane są ręcznie. Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Po wejściu do budynku znajdziemy się w ogólnodostępnym korytarzu, musimy przejść przez kolejne drzwi otwierane ręcznie, następnie po lewej stronie znajdują się drzwi do pomieszczeń Posterunku Policji. Drzwi otwierane są ręcznie.

Po wejściu do Posterunku znajdziemy się w miejscu wyznaczonym do oczekiwania dla interesantów.

Pomieszczenia posterunku rozmieszczone są na jednym poziomie.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani z poczekalni przez funkcjonariusza PP i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

 

Punkt przyjęć interesantów w Opinogórze Górnej znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej przy ul. Krasińskiego 4.

Budynek oznaczony jest tablicą z nazwą instytucji. Budynek nie jest ogrodzony.

Budynek zbudowany jest w kształcie litery L składa się z parteru i piętra. Punkt przyjęć interesantów znajduje się w prawym jego skrzydle budynku na 1 piętrze.

Do budynku Urzędu Gminy prowadzą schody oraz podjazd, który jest przystosowany do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Wejście do Punktu przyjęć interesantów znajduje się po prawej stronie w prawym skrzydle budynku. Drzwi otwierane są ręcznie. Do pomieszczenia, w którym przyjmowani są interesanci zlokalizowane jest na 1 piętrze. Na piętro prowadzą schody. Brak windy. Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Do budynku i pomieszczenia można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

 

Punkt przyjęć interesantów w Grudusku znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 54.

Budynek Urzędu Gminy znajduje się za budynkiem Poczty Polskiej, wjazd prowadzący na parking znajduje się z prawej strony budynku Poczty Polskiej. Budynek oznaczony jest tablicą z nazwą instytucji. Budynek jest ogrodzony.

Wejście do budynku zlokalizowane jest od frontu, patrząc od ul. Ciechanowskiej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazdy przystosowane do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Drzwi do budynku otwierane są ręcznie, w drzwiach znajdują się dwa progi około 5 i 3 cm, Punkt przyjęć interesantów znajduje się na parterze. Po wejściu do budynku należy iść korytarzem prosto, następnie skręcić w prawo. Drzwi do punktu przyjęć interesantów znajdują się na końcu korytarza po lewej stronie. Po wejściu do budynku w pomieszczeniu po lewej stronie można uzyskać informację gdzie mieści się punkt przyjęć interesantów.

Do budynku i pomieszczenia można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Punkt przyjęć interesantów w Gołyminie-Ośrodku znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku przy ul. Szosa Ciechanowska 8.

Budynek oznaczony jest tablicą z nazwą instytucji. Budynek jest ogrodzony.

Budynek zbudowany jest w kształcie litery L składa się z parteru i piętra. Punkt przyjęć interesantów znajduje się na parterze tego budynku.

Na teren obiektu możemy dostać się przez furtkę oraz pojazdem przez bramę wjazdową. Na terenie obiektu znajdują się miejsca parkingowe. Do budynku Urzędu Gminy prowadzą schody. Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi otwierane są ręcznie.

Pomieszczenie punktu przyjęć interesantów znajduje się w lewym skrzydle budynku na parterze  po prawej stronie korytarza. Drzwi otwierane są ręcznie.

Do budynku i pomieszczenia można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

 

W  jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby uzyskać informacje, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, należy wejść na stronę euslugi.policja.pl

W celu umożliwienia kontaktu w sprawach urzędowych od poniedziałku o piątku w godz. 8-15 w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie działa telefon 797 017 454, pod który osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą wysyłać wiadomości sms.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

Powrót na górę strony