DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KPP W CIECHANOWIE

Data publikacji 12.05.2022

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KPP W CIECHANOWIE

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie:
- adres: ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25, 06-400 Ciechanów


2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie sprawuje:

inspektor ochrony danych:

Dorota Krajza

zastępca inspektora ochrony danych:

Bożena Kapczyńska


- adres: ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25, 06-400 Ciechanów
- e-mail: iod.kppciechanow@ra.policja.gov.pl


3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie.
W KPP w Ciechanowie dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio
z przepisów prawa, jest adekwatny do celów. Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:
- celach przetwarzania,
- podstawach prawnych przetwarzania,
- osobach, których dane są przetwarzane,
- odbiorcach danych,
- okresach przechowywania,
zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KPP w Ciechanowie.
 

4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe
w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.


5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
- prawo dostępu do własnych danych osobowych,
- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji
o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Powrót na górę strony